Sectoren Tag

Eerste stappen richting een sectoraal convenant voor de culturele en creatieve sector

Foto: Shutterstock

Platform ACCT is opgericht voor het blijvend versterken van de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector en het verbeteren van de (inkomens)positie van werkenden die daarin actief zijn. Dat doen we door middel van de sociale dialoog. Dit is een continu gesprek tussen vertegenwoordigers van sociale partners (werkenden, opdrachtnemers, werkgevers en opdrachtgevers) en andere belangenbehartigers en overheden. Via de sociale dialoog worden afspraken gemaakt tussen partijen over het verbeteren van de (inkomens)positie voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Ook wordt gewerkt aan het borgen van deze gemaakte afspraken, o.a. via het opstellen van een sectoraal convenant.

Platform ACCT heeft, vanuit een faciliterende (voorbereidende en coördinerende) rol, een begin gemaakt met de door sector gewenste ontwikkeling van een sectoraal convenant. Het bestuur van Platform ACCT heeft hiertoe eind april een stappenplan vastgesteld. De planning is ondertussen aangepast. De overheid ondersteunt dit initiatief en ziet dit als belangrijke stap richting implementatie van fair pay in de sector.

de eerste fase

Vanaf juli 2023 zullen de Federatie Cultuur (FC), de Creatieve Coalitie (CC), de KunstenbondFNV Media & Cultuur en de Federatie Creatieve Industrie (FCI) deelnemen aan de eerste fase van de gesprekken. Deze partijen, die als koepelorganisaties een brede achterban vertegenwoordigen van zowel werkgevers/opdrachtgevers als werknemers/zelfstandigen, zullen samenwerken om de algemene uitgangspunten van het convenant te bespreken en vast te stellen. De uitgangspunten, gebaseerd op de Fair Practice Code, omvatten onderwerpen zoals eerlijke arbeidsvoorwaarden, fair pay, flexibiliteit en zekerheid en het tegengaan van schijnzelfstandigheid. In een later stadium zal er ruimte zijn voor andere partijen en belanghebbenden om aan te sluiten en hun perspectieven en ideeën in te brengen

Kunsten ’92, het Ministerie van OCW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) worden gevraagd om in de tweede fase als toehoorders bij de dan in te plannen gesprekken aanwezig te zijn zodat deze organisaties op de hoogte blijven van de voortgang en waar nodig input kunnen aanleveren.

Platform ACCT zal gedurende het proces regelmatig updates en informatie delen over de voortgang van het sectoraal convenant. Daarnaast verbinden de deelnemende partijen zich om hun achterban te informeren over de voortgang van de gesprekken en de ontwikkelingen rondom het convenant. Hierdoor blijven werkenden, werkverstrekkers en andere belanghebbenden in de culturele en creatieve sector goed op de hoogte en kunnen zij hun inbreng leveren voor een toekomstbestendig convenant.

Dit initiatief markeert een belangrijke stap richting eerlijke en duurzame arbeidsvoorwaarden en zet de sector aan tot verdere samenwerking en dialoog.

 

Op weg naar fair practice voor interdisciplinaire praktijken tussen kunst en technologie

Foto: Wikimedia

Deze week komen de deelnemers van de nieuwe ketentafel Digitale Cultuur voor het eerst bij elkaar! Werkenden, werkverleners, intermediairs, deskundigen en vertegenwoordigers van vakopleidingen en kennisinstituten gaan aan de slag met het concretiseren van de fair practice code op het gebied van nieuwe technologieën, nieuwe media, games en het virtuele domein.

Onderzoek, experiment en innovatie aan de basis

Bij digitale cultuur gaat het om een divers en interdisciplinair veld. De presentatievormen en media binnen de deelsector betreffen video, licht, geluid, geur, games, screen-based media en interactie, interactieve fysieke games, performance, installaties, etc. Daarbij worden alle zintuigen aangesproken, het werk is om te zien, te horen, te ruiken en te voelen. Kenmerkend is dat er niet slechts gebruik wordt gemaakt van technologie, maar dat de maker zich kritisch en onderzoekend opstelt ten opzichte van technologie. In deze sector wordt onze digitale samenleving bevraagd en worden andere perspectieven ontwikkeld. Onderzoek, experiment en innovatie staan centraal. 

“Digitale en interdisciplinaire kunstvormen bieden grote kansen voor het vernieuwen en innoveren van creatie.”

Structuur aanbrengen in een divers en interdisciplinair veld

Digitale en interdisciplinaire kunstvormen bieden grote kansen voor het vernieuwen en innoveren van creatie. Tegelijkertijd blijft het moeilijk om een volwaardig beeld te vormen van rechtvaardige arbeidsvoorwaarden voor interdisciplinaire praktijken. Makers hebben vaak een interdisciplinaire praktijk tussen kunst en technologie, waarbij ze binnen verschillende contexten opereren en waarbinnen ze de rol van producent tot performer innemen.

Met deze verschillende contexten en functierollen wordt vaak geen rekening gehouden door opdrachtgevers in hun budget en door makers in hun tarief. De behoeften en gewenste praktijkinstrumenten van de digitale cultuursector en de daarbij horende doelstellingen zullen op de startbijeenkomst uiteen worden gezet. 

Derde ketentafel muziekprofessionals van start

Foto: fairPACCT

Binnen het programma fairPACCT werken we aan betere tarieven en voorwaarden voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Na de ketentafels voor pop- en klassieke musici volgen nu ook de musici in het genre Jazz, World en Impro. Mede op initiatief van vakvereniging BIMpro – met Susanne Alt als drijvende kracht – kwamen op 18 april 11 vertegenwoordigers van musici/componisten, rechtenorganisaties, impresariaten en andere belanghebbenden bijeen om het startschot te geven. Een hoopvol en waardevol begin met aandacht voor heel eigen invalshoeken die passen bij dit genre. De komende tijd werken we verder aan de bredere samenstelling van de groep en een duidelijke doelstelling/opdracht.  

Producent of acteur, regisseur of visagiste; iedereen spreekt straks dezelfde taal 

Foto: fairPACCT

Het creëren van een gedeelde basis waar werkenden en opdrachtgevers aan kunnen refereren bij het maken van afspraken en bij het naleven van gemaakte afspraken, staat hoog op de agenda van de ketentafel film/AV. Bijzondere aandacht ging daarom uit naar het samenstellen van een begrippenkader, dat inmiddels al meer dan 250 begrippen telt; van “aansprakelijkheid” tot “zesde en zevende dag”. Doreen Boonekamp, onafhankelijk voorzitter van de ketentafel, licht het belang van het begrippenkader toe en vertelt hoe de werkgroep aan de slag is gegaan met deze veelomvattende taak: 

Dezelfde taal leren spreken

Vanwege de doorlooptijd, complexiteit en arbeidsintensiviteit zijn er bij het productieproces van speelfilms, animatiefilms, documentaires, innovatieve mediaproducties en series veel verschillende mensen met verschillende specialismen betrokken. Deze specialismen brengen de nodige, vaak sectorspecifieke, begrippen met zich mee. Daarbij komt dat de financiering van producties projectmatig verloopt en dat nagenoeg iedereen zelfstandig werkzaam is. Dat betekent dat er voor elke productie nieuwe overeenkomsten worden gesloten en dus opnieuw moet worden onderhandeld. Op dit moment kennen begrippen vaak nog uiteenlopende interpretaties. Dat levert misverstanden en vertraging op bij de onderhandeling over (opdracht)overeenkomsten en de uitvoering van werkzaamheden. Een begrippenkader stelt werkenden, opdrachtgevers en werkgevers straks in staat om dezelfde taal te spreken en zo eenvoudiger tot eenduidige afspraken te komen. 

Saamhorigheid in de sector toegenomen

De werkgroep is gestart met een groslijst die is opgesteld aan de hand van ingebrachte begrippen inclusief omschrijvingen door alle ketentafeldeelnemers. Er is eerst een splitsing gemaakt tussen algemene begrippen en begrippen met waardering. In de eerste fase, die tot en met 23 februari loopt, focust de werkgroep op het opstellen van een algemene begrippenlijst. Ketentafeldeelnemers gaven voor dezelfde begrippen vaak verschillende omschrijvingen, deze heeft de werkgroep neutraal geherformuleerd. Op deze manier zijn de begrippen straks bruikbaar voor alle disciplines in plaats van voor één specifieke beroepsgroep. De ketentafeldeelnemers realiseren zich dat de uitkomst van de ketentafel van belang is voor de gehele deelsector. De behoefte en belangstelling voor verbetering is heel erg groot. Dat is ook merkbaar aan de energie, tijd en aandacht die alle deelnemers in dit proces steken. De samenwerking en saamhorigheid binnen de gehele audiovisuele productiesector heeft een enorme boost gekregen tijdens de coronapandemie en door de ontwikkelingen in het audiovisuele landschap. Dat is kenmerkend voor deze ketentafel.

Arbeidsvoorwaarden archeologen op agenda Reuvensdagen 2022

Foto: fairPACCT

Ketentafel Archeologie op Reuvensdagen 2022

Op donderdag 17 november was de ketentafel Archeologie van het programma fairPACCT vertegenwoordigd tijdens de Reuvensdagen 2022, het landelijke congres voor de archeologie sector.

Inloop spreekwartier verbetering arbeidsvoorwaarden

Tijdens een speciaal inloop spreekkwartier konden archeologen meedenken over verbetering van arbeidsvoorwaarden in de sector archeologie. Hoe zorgen we ervoor dat de arbeidsvoorwaarden voor álle archeologen in Nederland goed zijn? Welke stappen moeten er gezet worden om deze bestendig te maken voor de toekomst? Tijdens de inloopsessie gingen de ketentafeldeelnemers in gesprek gingen vooral jonge, beginnende of nog studerende archeologen. De zorgen over hun professionele toekomst waren duidelijk en hun input nemen we mee in de verdere ontwikkelingen.

Beleidsreactie op advies Raad voor Cultuur

Programmamanager fairPACCT Noud van de Rhee nam deel aan een sessie die reflecteert op het advies “Archeologie bij de tijd” van de Raad voor Cultuur. Hierbij stond de beleidsreactie van staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media centraal, die mede met input vanuit Platform ACCT werd opgesteld. Bij de sessie waren onder meer ook Christianne Matthijssen (Directeur Erfgoed en Kunsten, OCW) en Dieke Wesselingh (hoofd Erfgoed gemeente ‘s-Hertogenbosch) aanwezig.

a

Magazine made for you.