Collectief Tag

Ketentafel Letterenorganisaties op stoom 

Foto: fairPACCT

Eind vorig jaar kwam de ketentafel Letterenorganisaties voor het eerst bijeen. Sylvia Dornseiffer, onafhankelijk voorzitter van de ketentafel, vertelt over de eerste stappen die zijn gezet naar het concretiseren van fair pay: 

Op zoek naar passende arbeidsvoorwaarden 

Momenteel is de Ketentafel Letterenorganisaties hard aan het werk om een standaardregeling Arbeidsvoorwaarden voor werkenden in loondienst en zzp’ers bij literaire festivalorganisaties te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar cao’s en loongebouwen waar deze organisaties zich het beste bij kunnen aansluiten. Er is immers geen eigen cao voor letterenorganisaties.

De door het ministerie van OCW structureel gefinancierde letterenorganisaties, zoals het Letterenfonds en Stichting Lezen, baseren zich op de gehanteerde schalen van de overheid of op de cao-uitgeverij. Enkele meerjarig gesubsidieerde festivals richten zich op de cao Toneel & Dans. De kleine festivals en literaire organisaties hebben in de regel niet de middelen om medewerkers volgens wat voor richtlijn ook te honoreren. Zij werken veelal als zzp’er en moeten uitgaan van de projectsubsidies die voor de programma’s zijn toegekend.  

Alles voor de kunst en goede honoraria 

Uit het fair pay onderzoek dat VLAM 21 (Verenigde Literaire Activiteiten en Manifestaties) liet uitvoeren onder meerjarig gesubsidieerde literaire organisaties bleek dat deze organisaties de betaling aan artiesten boven een fair pay van de festivalmedewerkers stellen. Alles voor de kunst. En ook die groep wordt niet vergeten door de ketentafel, want een tweede onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een zo simpel mogelijke belonings- en honoreringsrichtlijn voor optredende/ opdrachtnemende auteurs en artiesten.

Het moet een simpel handvat worden dat zonder bureaucratische en administratieve ballast in de sector kan functioneren. De ketentafel betrekt daarbij de evaluatie van de ‘Richtlijn Functie- en Loongebouw presentatie-instellingen’. Deze groep beeldende kunstinstellingen heeft in een eerder stadium het goede voorbeeld gegeven door handzame richtlijnen te ontwikkelen voor zowel de organisaties, alsook voor het kunstenaarshonorarium. 

“Het moet een simpel handvat worden”

Aan de slag met werkgroepen

Op de 2e vergadering van de Ketentafel Letterenorganisaties – de eerste onder mijn voorzitterschap – zijn twee werkgroepen gevormd die nu inventariserend werk verzetten ter voorbereiding van de twee onderzoeken. Dat helpt enorm om nog voor de zomer de resultaten aan een ervaringspanel en klankbordgroep voor te leggen.

Met betrokken deelnemers en met ondersteuning van het bureau houden we de goede vaart erin, want de komende maanden zijn cruciaal voor het formuleren van gemotiveerde fair pay-wensen.  

Ketentafel Freelance Klassieke Musici doet onderzoek naar urenbesteding muzikanten

Foto: Pixabay

De ketentafel Freelance Klassieke Musici voert onderzoek uit naar de urenbesteding van muzikanten uit de deelsector. Het onderzoek moet uiteindelijk helpen bij het ontwikkelen van een honoreringsrichtlijn. Ketentafeldeelnemers Lonneke van Straalen en Danna Paternotte, beiden werkzaam bij rebellencollectief Pynarello en beiden violist, vertellen meer over het proces:

Een honoreringsrichtlijn in het vooruitzicht

Als werkgroep van Pynarello zijn wij betrokken bij de ketentafel Freelance Klassieke Musici. Daarin hebben wij eigenlijk een dubbele rol, namelijk als werkverlener en als freelance musici. De werkgroep van Pynarello bestaat uit zes musici, waarvan 4 freelancers.

Wij denken graag mee over eerlijke tarieven en streven vooral naar een gezamenlijk en helder stappenplan om dit te kunnen bereiken. Een duidelijke honoreringsrichtlijn zou bijvoorbeeld kunnen helpen voor werkenden en werkgevers/opdrachtgevers, net zoals in de sector beeldende kunst wordt gebruikt. De eerste stappen om een richtlijn te kunnen ontwikkelen, zijn gezet.

“De eerste stappen om een richtlijn te kunnen ontwikkelen, zijn gezet”

Oproep aan freelance musici: hoe ziet de beroepspraktijk eruit?

Namens de ketentafel is een oproep gedaan aan freelance klassieke musici om hun urenbesteding voor de maand maart te noteren in een urentabel. In de tabel wordt rekening gehouden met de volgende activiteiten: repeteren, optreden, reistijd, opbouwtijd, wachttijd, administratie, opleiding en scholing, opdrachtwerving, marketing en promotie, conceptontwikkeling voorstelling, onderhoud instrument en het bijhouden van instrumentele vaardigheden. Zo wordt duidelijk hoe de beroepspraktijk van freelance klassieke musici eruitziet. Hoeveel tijd gaat er daadwerkelijk in concerten en optredens zitten?

En: welk honorarium moet hier tegenover staan om tot fair pay te komen?  Hiervoor worden op dit moment verschillende, relevante cao’s geanalyseerd. 

Ketentafel Archeologie brengt huidige arbeidsvoorwaarden van archeologen in kaart

Foto: Alamy

Femke Tomas, onderzoeker en docent op de afdeling Archeologie aan Fontys Hogeschool, heeft namens en in samenspraak met de ketentafel Archeologie een arbeidsmarktmonitor uitgezet binnen de deelsector. Ze legt uit wat het doel is van de monitor en deelt de eerste onderzoeksresultaten met ons:

Betere arbeidsvoorwaarden voor alle archeologen

De ketentafel Archeologie van het programma fairPACCT ging van start in maart 2022. Binnen de ketentafel wordt besproken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de arbeidsvoorwaarden voor álle archeologen in Nederland goed zijn. Welke stappen moeten er gezet worden om deze bestendig te maken voor de toekomst? Hiervoor heeft de ketentafel in november-december 2022 een enquête uitgezet onder (niet)actoren binnen de archeologie. Dit om de problematiek helder te krijgen en dieper te kunnen analyseren. 

“Er ligt een duidelijke voorkeur tot het komen tot een cao”

Het vormen van een cao

De eerste resultaten van de enquête laten zien dat de problematiek door het hele werkveld herkend en gedragen wordt. Het aantal respondenten is relatief hoog en in de opmerkingen wordt het initiatief toegejuicht. Er ligt een duidelijke voorkeur tot het komen tot een cao, maar wel wordt opgemerkt dat hierbij goed in kaart gebracht dient te worden wat voor soort verschillende dienstverbanden er al zijn binnen het archeologisch werkveld. Een deel van het archeologisch werkveld valt immers al onder andere cao’s. Welke groep is daadwerkelijk met een eigen cao geholpen of past een andere vorm van vastgelegde arbeidsvoorwaarden wellicht beter? 

Cao als hulpmiddel voor kwetsbaarheid en flexibiliteit

Geïdentificeerde kwetsbare groepen zijn onder andere archeologen met een functiebeperking, de jongere generatie archeologen, maar ook de archeologen die zonder cao werkzaam zijn. Zij verdienen relatief minder, maar zijn ook minder tevreden met doorgroeimogelijkheden en het aantal arbeidsuren. Tevens geven mannelijke archeologen juist vaker aan minder te willen werken, maar zij zien deze flexibiliteit niet altijd binnen hun werk. Een cao zou in hun geval houvast kunnen bieden. 

De onderzoeksresultaten dienen als leidraad bij het verdere verloop van de ketentafel. 

a

Magazine made for you.