Arbeidsvoorwaarden Tag

Oproep aan musici in Jazz/World/Contemporary: doe mee aan peiling over fair pay tarieven

Ontwerp: Grafisch Geluk

Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst heeft bureau KNYFE gevraagd om een tool te ontwikkelen waarmee musici in het domein Jazz/World/Comtemporary hun tarieven op een eenvoudige manier kunnen onderbouwen. 

Om deze opdracht zo goed en volledig mogelijk uit te voeren hebben we de hulp van musici nodig. Door deze peiling in te vullen help je ons om een beeld te krijgen van de realiteit. Het kost je maximaal 15 minuten. De gegevens zijn anoniem en zullen dat ook blijven. Dank voor jullie medewerking en het zou fijn zijn als je deze peiling ook aan collega musici doorstuurt!
Zouden jullie deze peiling uiterlijk 14 april in willen vullen? 

Hier de peiling: https://forms.gle/C7KAE1iBPjyRNgfcA

De resultaten van de peiling verschijnen voor de zomer op de website van fairPACCT. Gevolgd door adviezen over fair pay tarieven.


Meer informatie over Platform ACCT/fairPACCT en de ketentafel Jazz/World/Contemporary voor componisten en musici vind je hier. 

Oproep aan zelfstandigen in Film/AV culturele producties: vul de vragenlijst over je opdrachtvoorwaarden in

Ontwerp: Grafisch Geluk

Opdrachtwerk in de film/AV-sector is vaak uitdagend en leuk, maar qua opdrachtvoorwaarden is het soms ook een lastige zoektocht. Of je nu acteur bent, in een andere hoedanigheid op de set staat, het script schrijft, kleding ontwerpt, in de postproductie actief bent, of anderszins betrokken bent, overal hebben de opdrachtvoorwaarden grote invloed op hoe jij je werk kunt doen en je carrière vorm kunt geven. Hoe zien jouw opdrachtvoorwaarden eruit? Wat krijg je wel en niet vergoed? Kun jij onderhandelen over de tarieven en andere voorwaarden? Antwoorden op deze vragen helpen om een volwaardig beeld te kunnen vormen van de huidige opdrachtvoorwaarden binnen de film/AV-sector.

Daarom nodigen wij de werkenden van harte uit om deze vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst is een initiatief van de ketentafel Film/AV culturele producties van Platform ACCT, programma fairPACCT, en is bedoeld om beter zicht te krijgen op de opdrachtvoorwaarden voor zelfstandigen die betrokken zijn bij het maken van speelfilms, korte films, documentaires, animatie, series en innovatieve mediaproducties. In de ketentafel zitten stakeholders uit de hele sector bij elkaar om voorstellen en oplossingen uit te werken voor versterking van de positie van zelfstandigen.

 

Waar gebruiken we je input voor?

De uitkomsten van de survey worden gebruikt om handreikingen samen te stellen voor het maken van heldere afspraken tussen jou en je opdrachtgever, voorafgaand aan je opdracht. De handreikingen worden in de loop van 2024 gepubliceerd op de website van Platform ACCT, programma fairPACCT.

 

Goed om te weten:

  • Je reactie is anoniem. Met je antwoorden wordt vertrouwelijk omgegaan.
  • De vragen zijn bedoeld voor zelfstandigen (zzp’ers) betrokken bij culturele producties in film/AV.
  • Invullen kost hooguit een half uur.
  • Je kunt de survey invullen tot en met 9 mei 2024.

We bedanken je alvast heel hartelijk voor je medewerking!

 

De komende handreikingen zijn doorvertalingen van twee eerdere adviezen die de ketentafel in 2023 door Bureau Berenschot liet opstellen: ‘Van loon naar zzp-starttarief‘ en ‘Opdracht Kompas’.

De ketentafel Film/AV culturele producties van Platform ACCT doet via een survey onderzoek naar de opdrachtvoorwaarden voor zelfstandigen die werken in de Nederlandse film- en AV-sector. Graag vraagt de ketentafel alle fairPACCT nieuwsbrieflezers om, wanneer relevant, deze survey te delen binnen hun netwerk of achterban.

 

Mijlpaal bereikt: de Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector is klaar!

Ontwerp: Formfest, Grafisch Geluk

De Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector omvat 37 uitgangspunten om de fysieke en psychosociale veiligheid te waarborgen van opdrachtnemers die betrokken zijn bij het maken van speelfilms, korte films, documentaires, animaties, series en innovatieve mediaproducties. De uitgangspunten hebben betrekking op de werkomgeving en op de planning van werk- en rusttijden. In april 2024 wordt de Leidraad van kracht.

Leidraad veilig en gezond werken 

Een gezonde, veilige en professionele samenwerking creëer je samen. Het is dan ook de bedoeling dat de uitgangspunten in de Leidraad een vast onderdeel worden van de onderhandeling over werkafspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Elke productie is anders. Daarom dienen opdrachtgevers de uitgangspunten in de Leidraad steeds te vertalen naar een veiligheidsbeleid en -plan dat is toegesneden op de specifieke omstandigheden.

In deze eerste versie van de Leidraad ligt de focus op de draaiperiode, de voorbereiding en de afronding ervan. In een volgende versie worden waar nodig en mogelijk (aanvullende) uitgangspunten voor andere fases in het ontwikkelings- en productieproces worden opgenomen. 

De Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector is vastgesteld door de ketentafel Film/AV. In dit overlegorgaan werken vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan praktische instrumenten om de Intentieverklaring Audiovisuele Sector en de Fair Practice Code nader uit te werken. Openbare internetconsultatie en presentaties aan financiers en andere stakeholders vormen onderdeel van het proces. De ketentafel Film/AV is onderdeel van het fairPACCT-programma van Platform ACCT en staat onder leiding van onafhankelijk voorzitter Doreen Boonekamp.

 

Download hier de Leidraad veilig en gezond werken:

FairPACCT ketentafel Film/AV ‘Leidraad veilig en gezond werken AV-sector versie 1.0’ april 2024

Handreikingen voor praktische toepassing 

Het overleg aan de ketentafel Film/AV heeft eerder geresulteerd in het Begrippenkader AV-sector: een overzicht van termen met een neutrale definitie die vaak worden gebruikt bij het opstellen van overeenkomsten. De komende maanden werkt de ketentafel Film/AV onder begeleiding van Social Finance Matters aan de praktische uitwerking van twee adviezen van Bureau Berenschot: het ‘Opdracht Kompas’ en het rapport ‘Van loon naar ZZP-starttarief’. Streven is deze handreikingen én een volgende versie van de Leidraad in de zomer van 2024 te publiceren.

De partijen die deelnemen aan de ketentafel Film/AV zijn: Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), Nederlandse Content Producenten (NCP), Nederlandse Publieke Omroep (NPO), College van Omroepen (CvO), Kunstenbond Crew belangen, FNV Media & Cultuur, FijnWeekend, Dutch Directors Guild (DDG), Dutch Production Association (DPA), Auteursbond, Netwerk Scenarioschrijvers, Nederlandse vereniging van Cinema-Editors (NCE), Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Vereniging Constructief Audio (VCA), Art, Costume en Make-up & Hair professionals (ACM), Post supervisors Netwerk Nederland (PNN), ACT acteursbelangen (ACT) en de Nederlandse Agenten Associatie (NAA).

 

Nieuwe ketentafel Filmfestivals van start

Foto: fairPACCT

Op 2 februari is de nieuwe ketentafel Filmfestivals gestart. Het is de bedoeling om snel concrete fair pay praktijkinstrumenten voor deze categorie organisaties te maken. Te beginnen met een salarisgebouw en een regeling voor secundaire arbeidsvoorwaarden inclusief een leidraad veilig en gezond werken. Het gaat tevens om de bepaling van een zzp-opslagpercentage. 

Financiering van filmfestivals

Er zijn in ons land ongeveer 115 filmfestivals. Vier daarvan worden meerjarig gesubsidieerd door OCW. Het Filmfonds verleent twee (per 2025 zeven) meerjarige en tien projectsubsidies. De overige filmfestivals zijn voor hun financiën afhankelijk van gemeenten, provincies e.a. Zeven grotere filmfestivals gelden als fair pay initiatiefnemers. Zij hebben samen Bureau Berenschot in de arm genomen. Zo is in 2023 een benchmark met een aantal cao’s gedaan, gelet op functies en beloningen. Ook is het arbeidsvoorwaardenbeleid bekeken. Het geheel is afgerond met een advies, met name over salarissen, werkdrukvermindering en ontwikkelingsmogelijkheden.

Samenstelling van de ketentafel

De ketentafel gaat nu aan de slag met de uitwerking van het adviesrapport van Bureau Berenschot. Vertegenwoordigers van Cinekid, International Documentary Filmfestival Amsterdam/IDFA, Nederlands Film Festival/NFF en Kaboom Animation Festival zijn aangesloten. Mede op voorstel van de Creatieve Coalitie zijn ook werkenden vanuit andere filmfestivals aangesloten. Ook de Kunstenbond neemt deel. Doreen Boonekamp is voorzitter: relevant in verband met de afstemming met de ketentafel Film/AV, waarvan zij eveneens voorzitter is.

Ketentafel Popmusici op ESNS24: wat zijn de mogelijkheden voor structurele bekostiging van fair pay voor popmuzikanten?

Foto: Ronnie Zeemering

Ook dit jaar, op 19 januari, was de ketentafel Popmusici weer aanwezig bij Eurosonic Noorderslag (ESNS). In het panel ‘Fair pay op de VNPF-podia, de volgende stap’ gingen fairPACCT programmamanager Noud van de Rhee, Jolanda Beyer van Patronaat, Rita Zipora van BAM! Popauteurs, Pien Feith van Friendly Fire onder leiding van Bastiaan Vinkenburg (Berenschot) in gesprek over de zoektocht naar structurele middelen om fair pay mogelijk te maken voor popmuzikanten.

Verkenning van extra inkomstenbronnen

Vorig jaar, op ESNS23, presenteerde de ketentafel Popmusici nog een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium voor popmuzikanten. Uit deze analyse kwam naar voren dat er per jaar € 7,8 miljoen méér nodig is om fair pay te realiseren voor popmuzikanten aangesloten bij VNPF-podia. De analyse en het bijbehorende rapport, De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten, werden uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. In deze tarieventabel, welke onderdeel is van het adviesrapport, is te zien wat fair pay gages inhouden. Hierna was het de taak aan de ketentafel om de volgende vraag te beantwoorden: hoe kan die € 7,8 miljoen structureel bekostigd worden? En: wie gaat die € 7,8 miljoen structureel bekostigen? De hierop volgende verkenning van extra inkomstenbronnen werd op ESNS24 uiteengezet. Er is zoal verkend wat de mogelijkheden zijn rondom giften, het Nationaal Podium Plan én opslag op tickets via de servicekosten. Ook de budgetten van private fondsen, gemeenten en het ministerie van OCW zijn onder de loep genomen. De vraag ‘Hoe kan die € 7,8 miljoen structureel bekostigd worden?’ is vooralsnog onbeantwoord gebleven, maar de ketentafel Popmusici is vastberaden de verkenning voort te zetten.

Plannen voor testfase Rekentool Popmusici

Naast de resultaten van de verkenning presenteerde de ketentafel Popmusici ook de Rekentool Popmusici. Met de Rekentool Popmusici kan door middel van 11 objectieve criteria worden bepaald tot welke carrièrefase een artiest of act behoort: starting, upcoming, developing, mid-career, arrived. Gebaseerd op de betreffende carrièrefase waarin een artiest of act zich bevindt, wordt aangegeven welke gage minimaal bij een live-optreden op een podium hoort. De Rekentool Popmusici is klaar en al in gebruik! Het streven van de ketentafel is om een proefperiode te starten waarbij de rekentool wordt toegepast door poppodia; de Fair Pop Pilot. Zo leren niet alleen werkenden, maar ook werkverleners, de rekentool te hanteren in de praktijk en kunnen diverse administratieve aspecten worden getest. Een belangrijke stap in de implementatie. 

Lees in de ESNS-powerpoint meer over de Fair Pop Pilot.

Fair pay praktijkinstrumenten: Begrippenkader, Opdracht Kompas en ZZP-startuurtarieven voor Film/AV-sector

Ontwerp: Formfest, Grafisch Geluk

Fair pay praktijkinstrumenten

In november 2023 heeft de ketentafel Film/AV culturele productie van fairPACCT vier voorstellen voor fair pay ter consultatie voorgelegd. Hierop is veel nuttige feedback gekomen. De ketentafeldeelnemers nemen deze mee om de voorstellen aan te scherpen voor toepassing in de praktijk. Op dit moment presenteert de ketentafel drie (technische) praktijkinstrumenten: een Begrippenkader, het door Bureau Berenschot ontwikkelde Opdracht Kompas en een richtlijn voor ZZP-startuurtarieven. Het Opdracht Kompas en een bijbehorende adviesrichtlijn voor ZZP-startuurtarieven zullen voor de zomer van 2024 worden doorvertaald in handreikingen, voor toepassing in de praktijk. Ook zal het Opdracht Kompas tekstueel en in vormgeving worden omgebouwd naar een toegankelijke digitale module. Een vierde praktijkinstrument, Leidraad Veilig en Gezond werken AV-sector, verschijnt in het eerste kwartaal van 2024.

 

Eerste praktijkinstrument ‘Begrippenkader AV-sector’ klaar

Het eerste instrument dat klaar is, is het Begrippenkader AV-sector versie 1.0-20231221. Dit Begrippenkader is bedoeld om veel gebruikte begrippen bij de onderhandeling over contracten te voorzien van een neutrale definitie. Met de aanpassingen en extra begrippen die op basis van de consultatie zijn toegevoegd telt het Begrippenkader nu 333 algemene en juridische begrippen.  

FairPACCT Ketentafel Film/AV ‘Begrippenkader AV-sector versie 1.0’ December 2023 

 

Praktijkinstrument ‘Leidraad Veilig en Gezond werken AV-sector’ in eerste kwartaal 2024

In de loop van het eerste kwartaal van 2024 zal ook de geactualiseerde versie 1.0 van de Leidraad Veilig en Gezond werken AV-sector worden gepubliceerd. Momenteel bekijken de ketentafeldeelnemers op welke manier hierin nu al extra punten voor documentaire c.a. kunnen worden meegenomen. 

 

Handreikingen o.b.v. praktijkinstrumenten Opdracht Kompas en ZZP-startuurtarieven voor zomer 2024

De ketentafel is daarnaast met behulp van Martijn Arnoldus van Social Finance Matters gestart met de doorvertaling van het door Bureau Berenschot ontwikkelde Opdracht Kompas en het advies voor hieraan gekoppelde ZZP-startuurtarieven. Dit moet voor de zomer van 2024 resulteren in handreikingen voor toepassing ervan in de praktijk. Er zal hiertoe aan het eind van het eerste kwartaal een survey worden uitgezet in de hele sector. Doel hiervan is om aan de hand van een compacte vragenlijst per departement nader inzicht te krijgen in onderwerpen als declarabiliteit, (on)planbaarheid van werk en vergoede en niet-vergoede werkzaamheden. Meer informatie hierover volgt. Bekijk hieronder het Opdracht Kompas en de richtlijn voor ZZP-startuurtarieven, later aan te vullen met handreikingen. 

FairPACCT Ketentafel Film/AV ‘Opdracht Kompas’ November 2023, Bureau Berenschot

FairPACCT Ketentafel Film/AV ‘Van loon naar ZZP-starttarief’ Oktober 2023, Bureau Berenschot

 

Structurele sociale dialoog

De komende maanden bespreken de ketentafeldeelnemers ook waar en hoe de fair pay instrumenten voor de AV-sector het beste kunnen worden belegd. Dit ten behoeve van de zogeheten structurele sociale dialoog. Ook zal er aandacht zijn voor een toegankelijke en herkenbare vormgeving van alle instrumenten. De instrumenten zullen sowieso worden gepubliceerd op de website van Platform ACCT bij het programma fairPACCT.

 

Ketentafel Popmusici presenteert toekomstplannen voor fair pay op VNPF podia op ESNS 2024

Foto: ESNS

Panel: Fair pay op de VNPF podia, de volgende stap

Panelleden: Noud van de Rhee, Jolanda Beyer, Rita Zipora, Pien Feith, Bastiaan Vinkenburg

Locatie: Oosterpoort, kleine zaal

Datum: 19 januari

Tijdstip: 15.00 – 16.00 uur 

Taal: Nederlands

 

Op Eurosonic Noorderslag (ESNS) 2023 presenteerde de ketentafel Popmusici, na een jaar onderling overleg, een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium (fair pay) voor popmuzikanten. Conclusie van de analyse: per jaar is er € 7,8 miljoen méér nodig voor fair pay. De analyse en het bijbehorende rapport, De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten, werden uitgevoerd door adviesbureau Berenschot.

In het verlengde hiervan presenteerde de ketentafel de eerste conceptversie van een rekentool, waarmee op basis van vijf carrièrefases bepaald kan worden welke gage minimaal bij een live-optreden op een podium hoort. De Rekentool Popmusici is inmiddels klaar en in gebruik! Door middel van 11 objectieve criteria kan geïdentificeerd worden tot welke fase een act behoort.

 

De ketentafel buigt zich nu over structurele financiering en over de systematiek die moet borgen dat extra fair pay middelen ook daadwerkelijk bij de muzikant terechtkomen. In het panel ‘Fair pay op de VNPF podia, de volgende stap’ gaan fairPACCT programmamanager Noud van de Rhee, Jolanda Beyer van Patronaat, Rita Zipora van BAM! Popauteurs, Pien Feith van Friendly Fire en Bastiaan Vinkenburg namens Berenschot in gesprek over de ontwikkelingen tot nu toe, de plannen voor het opstarten van de implementatie in 2024 en de zoektocht naar structurele middelen fair pay mogelijk te maken.

 

Koop hier je tickets voor ESNS 2024.

 

Meer weten over de ketentafel Popmusici? Lees hier verder.

Functiehandboek, eindversie Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden én Richtlijn Starttarieven producerende letterenorganisaties af

Ontwerp: Formfest, Grafisch Geluk

Nieuwe en herijkte fair pay praktijkinstrumenten

De ketentafel Letterenorganisaties presenteerde begin december een Functiehandboek en een Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden. Nader onderzoek naar de in de Standaardregeling opgenomen zzp-tarieven zou nog volgen, gelet op andere ketentafels en cao’s. Inmiddels zijn deze zzp-tarieven opgehoogd en is de herijkte Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden beschikbaar. Deze twee fair pay praktijkinstrumenten zijn primair bedoeld voor werkenden bij literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen.

Na de openbare consultatie van de afgelopen weken kan de ketentafel nu ook een derde praktijkinstrument presenteren: de Richtlijn Starttarieven voor Optredende Auteurs en (Spoken Word) Artiesten. 

VLAM21, de koepel van de producerende letterenorganisaties, becijferde onlangs desgevraagd de fair pay meerkosten op € 0,6 miljoen per jaar. Vooralsnog heeft de voormalige staatssecretaris van OCW per 2025 structureel ongeveer € 0,3 miljoen ter overbrugging van deze kloof uitgetrokken.

 

Praktijkinstrumenten:

AWVN i.s.m. FairPACCT Ketentafel Letterenorganisaties fair pay praktijkinstrument 1: ‘Functiehandboek producerende letterenorganisaties. Definitieve versie, november 2023.’

 

FairPACCT Ketentafel Letterenorganisaties fair pay praktijkinstrument 2:
‘Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden producerende letterenorganisaties: literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen. Definitieve versie, december 2023.’

 

FairPACCT Ketentafel Letterenorganisaties fair pay praktijkinstrument 3: ‘Richtlijn Starttarieven optredende auteurs en (spoken word) artiesten. December 2023.’

 

 

Fair pay praktijkinstrumenten van zes ketentafels: vanaf nu te gebruiken!

Foto: Shutterstock

Tien fair pay voorstellen van zes fairPACCT ketentafels zijn in consultatie geweest en op 27 november gepresenteerd aan stakeholders. De reacties waren positief, in een enkel geval heeft de input geleid tot een kleine technische wijziging. Dus vanaf nu zijn deze fair pay praktijkinstrumenten concreet te gebruiken! Dat samen met een aantal onderzoeken naar honoreringen in het werkveld en referentiekaders bestaande uit vergelijkingen met cao’s en richtlijnen in culturele en andere aanpalende sectoren.

De praktijkinstrumenten

Bij de praktijkinstrumenten gaat het om richtlijnen met tarieven en onderzoeken/producten gericht op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Er zijn of komen waar nodig aanvullend extra handreikingen of leidraden gelet op de specifieke werksituaties van bepaalde categorieën werkenden. Zie onderstaand een overzicht van de praktijkinstrumenten per ketentafel.

De praktijkinstrumenten van de ketentafels vormen een aanvulling op het landelijke onderzoek ‘Fair Pay dichterbij’ van 16 november in opdracht van Kunsten ’92 en met behulp van OCW-subsidie, waarin 2022 als peiljaar voor cao’s en andere beloningsrichtlijnen is genomen.

Veel subidieloketten met fair pay voorwaarden zijn sinds afgelopen vrijdag, 1 december, open. De fair pay praktijkinstrumenten en onderzoeken van de ketentafels kunnen hierbij geraadpleegd worden. Onderaan dit nieuwsbericht volgt meer informatie. 

 

Ketentafel Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst

De ketentafel Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst van fairPACCT presenteert bij deze de ‘Handreiking Tarieventool’. Deze bevat 13 typen hoofdactviteiten en is bedoeld voor zelfstandigen in deze culturele deelsector en hun opdrachtgevers, voor wie er geen cao van toepassing is. De handreiking heeft als bijlage een separaat excel-bestand met financiële achtergrondgegevens en een bijlage met tabellen voorzien van adviestarieven met zzp-opslag en opslag voor bijkomende werkzaamheden.

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst.

 

Ketentafel Letterenorganisaties

De ketentafel Letterenorganisaties c.s. presenteert bij deze een Functiehandboek en een Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze zijn primair bedoeld voor werkenden bij literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen.

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Letterenorganisaties.

 

Ketentafel Archeologie 

De ketentafel Archeologie c.s. presenteert bij deze een officieus Functiehuis en een Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat in dit Functiehuis op basis van een specifieke Arbeidsmonitor en aanvullend diepte-onderzoek bij bedrijven en overheden om vijf hoofdcategorieën met ieder drie typen functies. Deze zijn voorzien van de huidige beloningen. Ook is er een Standaardregeling gemaakt op basis van een detailvergelijking met vier bestaande aanpalende cao’s en een ingetrokken archeologische bedrijfscao. 

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Archeologie.

 

Ketentafel Popmusici

De ketentafel Popmusici behoudt de hoogte van de fair pay gages voor optredende musici zoals opgenomen in het rapport ‘De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten’ van januari 2023. In het rapport worden vijf carrièrefases onderscheiden met elk een eigen gage-hoogte: 0/Starting up, 1/Upcoming, 2/Developing, 3/Mid-career, 4/Arrived. De daarbij ontwikkelde online Rekentool kent 11 objectieve criteria waarmee kan worden bepaald tot welke fase een artiest/act moet worden gerekend en welke gage daarbij hoort. 

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Popmusici.

 

Ketentafel Freelance Klassieke Musici

De ketentafel Freelance Klassieke Musici presenteert bij deze de ‘Eindrapportage Starttarieven. Uitkomsten instrumentontwikkeling fair practice voor freelance klassieke musici’. Hierbij hoort een online Tarieventool zodat musici zelf met behulp van de criteria in het rapport hun gages bij optredens zonder cao kunnen berekenen. In de eindrapportage worden zeven beroepspraktijken onderscheiden. Uitgangspunt is een professional op HBO-niveau. 

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Freelance Klassieke Musici.

 

Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie

De ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie presenteert bij deze drie fair pay praktijkinstrumenten. Het gaat om een Manifest over de waarde van cultuurmarketeers en een Whitepaper met zeven daaraan gekoppelde praktijkvoorbeelden. Ook betreft het een vergelijking van de honorering voor vijf typen MarCom functies in diverse culturele cao’s met die in de BV Nederland. Er zijn twee specifieke onderleggers gemaakt: een referentiekader plus een onderzoek naar projectcriteria voor kosten van marketing en communicatie door fondsen en overheden. 

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie.

Veel subsidieloketten met fair pay voorwaarden sinds 1 december open

Wij wijzen erop dat het gebruik van de praktijkinstrumenten door het werkveld relevant is. De loketten voor de meerjarige subsidies van de staatssecretaris van OCW plus van diverse Rijkscultuurfondsen en gemeenten zijn immers sinds afgelopen vrijdag, 1 december, open. Op rijksniveau is fair pay een voorwaarde in de subsidieregelingen. De instellingen moeten de Fair Practice Code onderschrijven en aangeven hoe zij deze naleven. Onderstaand enkele bepalingen:

– Indien een door OCW gesubsidieerde instelling zich per 1 januari 2025 niet heeft aangesloten bij collectieve afspraken over honorering, zoals cao’s of honoreringsrichtlijnen, geldt dat haar subsidie kan worden ingetrokken.

– Bij het Fonds Podiumkunsten dienen alle aanvragers bij hun subsidieverzoek een beloningsbeleid te hebben dat verwijst naar een (aanpalende) cao of richtlijn én zij dienen hun beloningsbeleid openbaar te maken.

– De aanvragers bij het Fonds voor Cultuurparticipatie moeten laten zien dat de honorering fair pay is. Dit kan door aan te tonen dat aangesloten wordt bij de bestaande collectieve afspraken over honorering, zoals de meest voor de hand liggende cao en/of de sociale dialoog tussen werkgevers of opdrachtgevers en werknemers of opdrachtnemers.

– Het Mondriaan Fonds vereist dat de aanvragende reguliere (beeldende) kunstpodia een actief en geïmplementeerd beleid hebben, gelet op de Fair Practice Code. Brede instellingen moeten bovendien een stappenplan met verbeterpunten hebben. Voor startende organisaties geldt dat zij de Code onderschrijven, zo goed mogelijk toepassen en ambities formuleren voor de komende 2 jaar. Voorts is er de regeling kunstenaarshonorarium ter stimulering van fair pay bij beeldende kunstinstellingen.

– Het Letterenfonds presenteert een dezer dagen zijn meerjaren subsidieregelingen voor literaire festivals/manifestaties en literatuur-educatieve organisaties. Datzelfde geldt voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, dat met fairPACCT heeft samengewerkt met het oog op fair pay. Het Filmfonds werkt louter met projectsubsidies, maar het stimuleert op basis van de ketentafel-praktijkinstrumenten, vergelijkend diepte-onderzoek naar eerdere begrotingen en afrekeningen plus ketentafel-handreikingen per vakgebied dat de aanvragers vanaf 2025 fair pay handelen.

Derde fair pay ketentafelvoorstel voor letterenorganisaties: reageer vóór dinsdag 19 december!

Ontwerp: Grafisch Geluk

Richtlijn Starttarieven

De ketentafel Letterenorganisaties van fairPACCT presenteert bij deze haar derde fair pay voorstel. Zij vraagt om een reactie aan alle betrokkenen vóór dinsdag 19 december a.s.. Zodat ook dit praktijkinstrument voor het einde van 2023 door de ketentafel afgerond kan worden en voorzien van een terugkoppeling naar het werkveld. Gebruik bij de reactie het onderstaande invulformulier. Het derde fair pay voorstel betreft het eindrapport ‘Richtlijn Starttarieven voor Optredende Auteurs en (Spoken Word) Artiesten. Verkenning, rekenmodel en checklist voor literaire festivals, manifestaties en literatuureducatieve instellingen.’ Samen met een bij de Richtlijn behorende excel-Rekentool.

Klik hier om de twee reeds vastgestelde fair pay praktijkinstrumenten – het Functiehandboek en de Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden producerende letterenorganisaties – in te zien. Hierin worden ook de financiële fair pay brief van de ketentafel aan de staatssecretaris en het Letterenfonds van 22 november belicht. Plus de extra activiteiten o.a. de beoogde fase 2 van de Ketentafel Letterenorganisaties.

 

Ter consultatie:

HTH/PPMC i.s.m. Ketentafel Letterenorganisaties: ‘Eindrapport. Richtlijn Starttarieven voor Optredende Auteurs en (Spoken Word) Artiesten. Verkenning, rekenmodel en checklist voor literaire festivals, manifestaties en literatuureducatieve instellingen. November 2023.’

 

HTH/PPMC i.s.m. Ketentafel Letterenorganisaties: ‘Excel-Rekentool bij Richtlijn Starttarieven voor Optredende Auteurs en (Spoken Word) Artiesten. November 2023.’

 

___________________________________________________________________________

 

Download hier het invulformulier*:

Invulformulier

 

* Het invulformulier kun je uiterlijk vóór 19 december terugmailen aan fairpacct@platformacct.nl

 

___________________________________________________________________________

 

 

a

Magazine made for you.