Afspraken Tag

Nieuwe ketentafel Beeldende Kunst én eerste praktijkinstrument: geactualiseerde Richtlijn Kunstenaarshonoraria 

Foto: Wikimedia

In oktober 2023 is het startsein gegeven en op 22 maart 2024 is de nieuwe ketentafel Beeldende Kunst gestart. De ketentafel wordt gevormd door leden van (branche)organisaties die al geruime tijd zijn aangesloten bij BKNL (Beeldende Kunst Nederland). Hierin worden alle schakels van de keten beeldende kunst vertegenwoordigd: kunstvakonderwijs, beeldende kunstenaarsorganisaties, galeries, kunstbeurzen, presentatie instellingen en musea. Het Mondriaan Fonds is toehoorder bij de ketentafel. BKNL blijft bestaan als informeel overleg voor met name kennisdeling en belangenbehartiging. 

 

Beoogde activiteiten 
De ketentafel Beeldende Kunst werkt aan het (door)ontwikkelen van praktijkinstrumenten, in het kader van de Fair Practice Code voor de beeldende kunst. Het betreft onder andere onderhoud en verdere actualisering van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria uit 2023 en van de Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten uit 2015.  De ketentafel wil voorts een bijdrage leveren aan de Collectieve Selfie met een beeld van de sector (4e editie 2019, herijking in 2024). Bij continuering van de ketentafel per 2025 kan het tevens gaan om: werkbijdragen/beroepskostenvergoedingen, (sociaal) veilige werkomgeving plus voorwaarden voor huur en gebruik van ateliers en broedplaatsen.   

 

Eerste praktijkinstrument: geactualiseerde Richtlijn Kunstenaarshonoraria met subsidie 
De geactualiseerde Richtlijn Kunstenaarshonoraria uit 2023, die geldt per 2025, is gemaakt conform de werkwijze bij de fairPACCT ketentafels. Daarom is deze overgenomen door de ketentafel Beeldende Kunst als haar eerste fair pay praktijkinstrument. Het betreft vergoedingen voor kunstenaars bij niet op verkoop gerichte tentoonstellingen en daaraan gekoppelde opdrachten. Het Mondriaan Fonds heeft een subsidieregeling ter tegemoetkoming in de kosten van de bestaande en van de geactualiseerde richtlijn. 

Bekijk hier de geactualiseerde Richtlijn Kunstenaarshonoraria.

 

Meer informatie

FairPACCT ketentafel Beeldende Kunst

(lees verder onder het kopje ‘actueel’ of ‘over de tafel’)

De waarde van professionele fotografie belicht

Ontwerp: Formfest

De ketentafel Fotografie van Platform ACCT/fairPACCT heeft als doel om de positie van fotografen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarbij rees allereerst de vraag: welke maatschappelijke en culturele waarde wordt er toegekend aan deze deelsector en de beroepsgroep? Dit wordt duidelijk gemaakt in het 1e praktijkinstrument vanuit de ketentafel: ‘De waarde van professionele fotografie’

 
Rapport toont grote en diverse waarde   
Drie auteurs zijn in samenwerking met de ketentafel met de vraag over de waarde aan de slag gegaan. Op basis van 12 gesprekken met zes werkenden en zes opdrachtgevers is de algemene conclusie in hun rapport: de waarde van professionele fotografie wordt groot geacht. Er zijn negen waarden concreet genoemd en beschreven. Zoals venster op de wereld, de waarheid laten zien, onmiddellijk zijn, herkenbaar maken, toegankelijk zijn, overtuigen, zichtbaar maken, emotie bieden, vastleggen. Voorts is de optiek op de toekomst met AI: goede fotografen met een sterke visie, eigen stijl en duidelijk verhaal zullen opdrachten houden. 

 
Wens voor tweejarig programma 
Tegelijkertijd is in de interviews onderkend dat het praten over fotografie en het benoemen van de onderliggende waarden te weinig wordt gedaan. Dat geldt zowel voor de fotograaf als voor de gebruiker en kijker. Er moet meer hulp worden geboden aan de beroepsgroep om zich bewuster te zijn van de waarde die ze toevoegen en vertegenwoordigen. Er zou daarom een, te beginnen tweejarig, programma moeten komen om het (zelf)vertrouwen in de fotografie te laten groeien en de maatschappelijke en culturele waarde beter te gaan benutten. Het programma bestaat uit drie speerpunten: debat en ontmoeting, educatie en communicatie.  

 
Nu al de podcast ‘Iedereen maakt foto’s’ 
Een van de auteurs van het rapport over de waarde van fotografie is gelet op de urgentie meteen nu al verder aan de slag gegaan met meer communicatie. Anne Bloemendaal van Flowerdales Agency heeft inmiddels de podcast ‘Iedereen maakt foto’s’ waarin ze nader op zoek gaat naar de waarde van fotografie. Ze praat daarin met fotografen, opdrachtgevers e.a. over diverse actuele thema’s. 

 

Lees en luister verder

‘Referentiekader tarieven digitale cultuur’ geeft inzicht in eerlijke tarieven voor digitale cultuurmakers en -kunstenaars

Afbeelding: Martin Hieslmair

Digitale cultuurmakers en -kunstenaars hebben vaak een interdisciplinaire praktijk tussen kunst en technologie, tussen performance en installatie, en tussen onderzoeker en technisch producent. Dit maakt deze deelsector complex en zorgt ervoor dat het lastig is om grip te krijgen op wat eerlijke beloningen zijn voor digitale cultuurmakers en -kunstenaars. Hoog tijd, dus, om te onderzoeken welke tarieven en arbeidsvoorwaarden er gelden binnen deelsectoren die vergelijkbaar zijn met digitale cultuur. Zo heeft de ketentafel Digitale Cultuur van Platform ACCT een referentiekader laten opstellen door onderzoeksbureau Social Finance Matters.

“Om de inkomenspositie van makers in digitale cultuur te versterken en uit te komen bij eerlijke tarieven is het handig, zo niet noodzakelijk, om referenties te hebben van wat ‘eerlijk’ is in andere sectoren die in bepaalde opzichten vergelijkbaar zijn of doen denken aan het werk van makers in digitale cultuur”, aldus Social Finance Matters. Het referentiekader biedt een overzicht van arbeidsvoorwaarden en tarieven die van toepassing zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden en het bekleden van functies binnen de deelsectoren design, beeldende kunst, techniek en onderzoek. Voorafgaand en tijdens het opstellen van het referentiekader is door de ketentafeldeelnemers en Social Finance Matters vastgesteld dat deze deelsectoren de meeste verwantschap tonen met de digitale cultuur.

Download hier het referentiekader

Het referentiekader kan door digitale cultuurmakers en -kunstenaars als leidraad worden gebruikt bij het vaststellen van of onderhandelen over tarieven. Ook opdrachtgevers binnen deze deelsector kunnen het referentiekader raadplegen. In het verlengde van het referentiekader zal de ketentafel Digitale Cultuur een zzp-opslag vaststellen. De ervaring leert dat digitale cultuurmakers en -kunstenaars vaak structurele meerkosten maken voor het inrichten en draaiende houden van hun zelfstandige beroepspraktijk.

Nieuwsgierig naar de voortgang van de ketentafel Digitale Cultuur? Op de website of via de nieuwsbrief van het programma fairPACCT blijf je op de hoogte!

Oproep aan musici in Jazz/World/Contemporary: doe mee aan peiling over fair pay tarieven

Ontwerp: Grafisch Geluk

Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst heeft bureau KNYFE gevraagd om een tool te ontwikkelen waarmee musici in het domein Jazz/World/Comtemporary hun tarieven op een eenvoudige manier kunnen onderbouwen. 

Om deze opdracht zo goed en volledig mogelijk uit te voeren hebben we de hulp van musici nodig. Door deze peiling in te vullen help je ons om een beeld te krijgen van de realiteit. Het kost je maximaal 15 minuten. De gegevens zijn anoniem en zullen dat ook blijven. Dank voor jullie medewerking en het zou fijn zijn als je deze peiling ook aan collega musici doorstuurt!
Zouden jullie deze peiling uiterlijk 14 april in willen vullen? 

Hier de peiling: https://forms.gle/C7KAE1iBPjyRNgfcA

De resultaten van de peiling verschijnen voor de zomer op de website van fairPACCT. Gevolgd door adviezen over fair pay tarieven.


Meer informatie over Platform ACCT/fairPACCT en de ketentafel Jazz/World/Contemporary voor componisten en musici vind je hier. 

Oproep aan zelfstandigen in Film/AV culturele producties: vul de vragenlijst over je opdrachtvoorwaarden in

Ontwerp: Grafisch Geluk

Opdrachtwerk in de film/AV-sector is vaak uitdagend en leuk, maar qua opdrachtvoorwaarden is het soms ook een lastige zoektocht. Of je nu acteur bent, in een andere hoedanigheid op de set staat, het script schrijft, kleding ontwerpt, in de postproductie actief bent, of anderszins betrokken bent, overal hebben de opdrachtvoorwaarden grote invloed op hoe jij je werk kunt doen en je carrière vorm kunt geven. Hoe zien jouw opdrachtvoorwaarden eruit? Wat krijg je wel en niet vergoed? Kun jij onderhandelen over de tarieven en andere voorwaarden? Antwoorden op deze vragen helpen om een volwaardig beeld te kunnen vormen van de huidige opdrachtvoorwaarden binnen de film/AV-sector.

Daarom nodigen wij de werkenden van harte uit om deze vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst is een initiatief van de ketentafel Film/AV culturele producties van Platform ACCT, programma fairPACCT, en is bedoeld om beter zicht te krijgen op de opdrachtvoorwaarden voor zelfstandigen die betrokken zijn bij het maken van speelfilms, korte films, documentaires, animatie, series en innovatieve mediaproducties. In de ketentafel zitten stakeholders uit de hele sector bij elkaar om voorstellen en oplossingen uit te werken voor versterking van de positie van zelfstandigen.

 

Waar gebruiken we je input voor?

De uitkomsten van de survey worden gebruikt om handreikingen samen te stellen voor het maken van heldere afspraken tussen jou en je opdrachtgever, voorafgaand aan je opdracht. De handreikingen worden in de loop van 2024 gepubliceerd op de website van Platform ACCT, programma fairPACCT.

 

Goed om te weten:

  • Je reactie is anoniem. Met je antwoorden wordt vertrouwelijk omgegaan.
  • De vragen zijn bedoeld voor zelfstandigen (zzp’ers) betrokken bij culturele producties in film/AV.
  • Invullen kost hooguit een half uur.
  • Je kunt de survey invullen tot en met 9 mei 2024.

We bedanken je alvast heel hartelijk voor je medewerking!

 

De komende handreikingen zijn doorvertalingen van twee eerdere adviezen die de ketentafel in 2023 door Bureau Berenschot liet opstellen: ‘Van loon naar zzp-starttarief‘ en ‘Opdracht Kompas’.

De ketentafel Film/AV culturele producties van Platform ACCT doet via een survey onderzoek naar de opdrachtvoorwaarden voor zelfstandigen die werken in de Nederlandse film- en AV-sector. Graag vraagt de ketentafel alle fairPACCT nieuwsbrieflezers om, wanneer relevant, deze survey te delen binnen hun netwerk of achterban.

 

Mijlpaal bereikt: de Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector is klaar!

Ontwerp: Formfest, Grafisch Geluk

De Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector omvat 37 uitgangspunten om de fysieke en psychosociale veiligheid te waarborgen van opdrachtnemers die betrokken zijn bij het maken van speelfilms, korte films, documentaires, animaties, series en innovatieve mediaproducties. De uitgangspunten hebben betrekking op de werkomgeving en op de planning van werk- en rusttijden. In april 2024 wordt de Leidraad van kracht.

Leidraad veilig en gezond werken 

Een gezonde, veilige en professionele samenwerking creëer je samen. Het is dan ook de bedoeling dat de uitgangspunten in de Leidraad een vast onderdeel worden van de onderhandeling over werkafspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Elke productie is anders. Daarom dienen opdrachtgevers de uitgangspunten in de Leidraad steeds te vertalen naar een veiligheidsbeleid en -plan dat is toegesneden op de specifieke omstandigheden.

In deze eerste versie van de Leidraad ligt de focus op de draaiperiode, de voorbereiding en de afronding ervan. In een volgende versie worden waar nodig en mogelijk (aanvullende) uitgangspunten voor andere fases in het ontwikkelings- en productieproces worden opgenomen. 

De Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector is vastgesteld door de ketentafel Film/AV. In dit overlegorgaan werken vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan praktische instrumenten om de Intentieverklaring Audiovisuele Sector en de Fair Practice Code nader uit te werken. Openbare internetconsultatie en presentaties aan financiers en andere stakeholders vormen onderdeel van het proces. De ketentafel Film/AV is onderdeel van het fairPACCT-programma van Platform ACCT en staat onder leiding van onafhankelijk voorzitter Doreen Boonekamp.

 

Download hier de Leidraad veilig en gezond werken:

FairPACCT ketentafel Film/AV ‘Leidraad veilig en gezond werken AV-sector versie 1.0’ april 2024

Handreikingen voor praktische toepassing 

Het overleg aan de ketentafel Film/AV heeft eerder geresulteerd in het Begrippenkader AV-sector: een overzicht van termen met een neutrale definitie die vaak worden gebruikt bij het opstellen van overeenkomsten. De komende maanden werkt de ketentafel Film/AV onder begeleiding van Social Finance Matters aan de praktische uitwerking van twee adviezen van Bureau Berenschot: het ‘Opdracht Kompas’ en het rapport ‘Van loon naar ZZP-starttarief’. Streven is deze handreikingen én een volgende versie van de Leidraad in de zomer van 2024 te publiceren.

De partijen die deelnemen aan de ketentafel Film/AV zijn: Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), Nederlandse Content Producenten (NCP), Nederlandse Publieke Omroep (NPO), College van Omroepen (CvO), Kunstenbond Crew belangen, FNV Media & Cultuur, FijnWeekend, Dutch Directors Guild (DDG), Dutch Production Association (DPA), Auteursbond, Netwerk Scenarioschrijvers, Nederlandse vereniging van Cinema-Editors (NCE), Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Vereniging Constructief Audio (VCA), Art, Costume en Make-up & Hair professionals (ACM), Post supervisors Netwerk Nederland (PNN), ACT acteursbelangen (ACT) en de Nederlandse Agenten Associatie (NAA).

 

Enquête over de beroepspraktijk van fotografen t.b.v. eerlijke vergoedingen in de culturele sector

Ontwerp: Grafisch Geluk

 

Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst) werkt aan een sterkere arbeidsmarktpositie voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Dat gebeurt samen met de belangrijkste stakeholders in Nederland.  

Doel is om via een sociale dialoog tussen werkverleners en werkenden tot afspraken te komen. Het gaat om mensen in vaste of tijdelijke dienst plus zzp’ers en freelancers.  
Zodat je fair pay wordt betaald voor het werk dat je levert. Het programma fairPACCT  
helpt daarbij met ketentafels van betrokkenen en onafhankelijke onderzoekers. 

In de ketentafel Fotografie zijn we met opdrachtgevers en fotografen in de culturele sector aan het kijken wat een eerlijke vergoeding is. Daarvoor is het nodig dat we beter zicht krijgen op de tijdsbesteding bij diverse activiteiten en de kosten die een fotograaf wel of niet vergoed krijgt.   

Je zou ons, jezelf en je collega-fotografen, enorm helpen als je deze enquête invult. Omdat inzicht de eerste stap is naar verbetering. Stuur de link daarom gerust door naar een collega-fotograaf. Het kost je 15-20 minuten om de vragenlijst in te vullen. Technische tip: graag alle vragen beantwoorden en de enquête niet tussentijds verlaten. Invullen kan tot en met 31 maart. Je antwoorden worden geheel anoniem verwerkt.  

De uitkomsten van de enquête worden in het voorjaar gepubliceerd op de website van fairPACCT. Daar is nu al meer informatie te vinden over de Ketentafel Fotografie. 

Bij dit alles geldt speciale dank voor de beroepsorganisatie DuPho (Dutch Photographers).

 

Klik hier om de enquête in te vullen. 

Onderzoek naar de beroepspraktijk van digitale cultuurkunstenaars en -makers en passende arbeidsvoorwaarden

Ontwerp: Grafisch Geluk

 

Als zelfstandige kunstenaar of maker in de digitale cultuur begeef je je in een diverse en interdisciplinaire deelsector, met een praktijk tussen kunst en technologie, en met werk variërend van concept tot eindproduct. Presentaties van jouw werk kunnen plaatsvinden tijdens evenementen, bij tentoonstellingen of als interactieve programma’s. Vanwege de interdisciplinaire aard van het werk en de verschillende rollen die je daarbij vaak inneemt, van technisch producent tot performer, is de digitale cultuursector complex.

Hoe ziet jouw beroepspraktijk eruit? Welke vergoedingen staan er tegenover jouw werk? Wat zijn jouw inkomstenbronnen? Antwoorden op deze vragen helpen ons om een volwaardig beeld te kunnen vormen van de huidige arbeidsomstandigheden binnen de digitale cultuursector. Én om te kunnen inventariseren welke arbeidsvoorwaarden passend en gewenst zijn. Daarom moedigen wij jou aan om deze vragenlijst* in te vullen.

De vragenlijst is een initiatief van de ketentafel Digitale Cultuur van het programma fairPACCT. Middels deze ketentafel werken digitale cultuurprofessionals samen aan fair pay en fair practice voor werkenden in deze deelsector. Zo is de ketentafel momenteel bezig met het samenstellen van een Fair Practice Guide, waarin wordt aangegeven met welke factoren rekening te houden bij het samenstellen van of onderhandelen over jouw tarieven. De uitkomsten van deze enquête dienen onder andere als input voor het uitwerken van deze Fair Practice Guide.

Deze vragenlijst:

  • is anoniem (én wij gaan zorgvuldig met de resultaten om)
  • kun je het beste op je laptop invullen
  • duurt een kwartiertje om in te vullen
  • is in te vullen tot maandag 25 maart (let op: dit was eerder 18 maart)

We bedanken je alvast heel hartelijk voor je medewerking!

 

Klik hier om de Nederlandstalige versie van de enquête in te vullen.

Click here to go to the English version of the survey. 

 

* Let op: deze vragenlijst is bedoeld voor alle in Nederland gevestigde kunstenaars en makers binnen de digitale cultuursector, die als zelfstandige werken. Digitale cultuur kent de volgende subdisciplines: Art-Science, Audiovisueel, Biohacking, Coding, Databases, Digital Fabrication, Digital storytelling, Games, Hacking, Interactieve Kunst, Online Media, Performance, Postdigital en Productontwikkeling.

Nieuwe ketentafel Filmfestivals van start

Foto: fairPACCT

Op 2 februari is de nieuwe ketentafel Filmfestivals gestart. Het is de bedoeling om snel concrete fair pay praktijkinstrumenten voor deze categorie organisaties te maken. Te beginnen met een salarisgebouw en een regeling voor secundaire arbeidsvoorwaarden inclusief een leidraad veilig en gezond werken. Het gaat tevens om de bepaling van een zzp-opslagpercentage. 

Financiering van filmfestivals

Er zijn in ons land ongeveer 115 filmfestivals. Vier daarvan worden meerjarig gesubsidieerd door OCW. Het Filmfonds verleent twee (per 2025 zeven) meerjarige en tien projectsubsidies. De overige filmfestivals zijn voor hun financiën afhankelijk van gemeenten, provincies e.a. Zeven grotere filmfestivals gelden als fair pay initiatiefnemers. Zij hebben samen Bureau Berenschot in de arm genomen. Zo is in 2023 een benchmark met een aantal cao’s gedaan, gelet op functies en beloningen. Ook is het arbeidsvoorwaardenbeleid bekeken. Het geheel is afgerond met een advies, met name over salarissen, werkdrukvermindering en ontwikkelingsmogelijkheden.

Samenstelling van de ketentafel

De ketentafel gaat nu aan de slag met de uitwerking van het adviesrapport van Bureau Berenschot. Vertegenwoordigers van Cinekid, International Documentary Filmfestival Amsterdam/IDFA, Nederlands Film Festival/NFF en Kaboom Animation Festival zijn aangesloten. Mede op voorstel van de Creatieve Coalitie zijn ook werkenden vanuit andere filmfestivals aangesloten. Ook de Kunstenbond neemt deel. Doreen Boonekamp is voorzitter: relevant in verband met de afstemming met de ketentafel Film/AV, waarvan zij eveneens voorzitter is.

Ketentafel Popmusici op ESNS24: wat zijn de mogelijkheden voor structurele bekostiging van fair pay voor popmuzikanten?

Foto: Ronnie Zeemering

Ook dit jaar, op 19 januari, was de ketentafel Popmusici weer aanwezig bij Eurosonic Noorderslag (ESNS). In het panel ‘Fair pay op de VNPF-podia, de volgende stap’ gingen fairPACCT programmamanager Noud van de Rhee, Jolanda Beyer van Patronaat, Rita Zipora van BAM! Popauteurs, Pien Feith van Friendly Fire onder leiding van Bastiaan Vinkenburg (Berenschot) in gesprek over de zoektocht naar structurele middelen om fair pay mogelijk te maken voor popmuzikanten.

Verkenning van extra inkomstenbronnen

Vorig jaar, op ESNS23, presenteerde de ketentafel Popmusici nog een analyse van de inkomenskloof tussen de actuele gages en een passend en eerlijk honorarium voor popmuzikanten. Uit deze analyse kwam naar voren dat er per jaar € 7,8 miljoen méér nodig is om fair pay te realiseren voor popmuzikanten aangesloten bij VNPF-podia. De analyse en het bijbehorende rapport, De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten, werden uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. In deze tarieventabel, welke onderdeel is van het adviesrapport, is te zien wat fair pay gages inhouden. Hierna was het de taak aan de ketentafel om de volgende vraag te beantwoorden: hoe kan die € 7,8 miljoen structureel bekostigd worden? En: wie gaat die € 7,8 miljoen structureel bekostigen? De hierop volgende verkenning van extra inkomstenbronnen werd op ESNS24 uiteengezet. Er is zoal verkend wat de mogelijkheden zijn rondom giften, het Nationaal Podium Plan én opslag op tickets via de servicekosten. Ook de budgetten van private fondsen, gemeenten en het ministerie van OCW zijn onder de loep genomen. De vraag ‘Hoe kan die € 7,8 miljoen structureel bekostigd worden?’ is vooralsnog onbeantwoord gebleven, maar de ketentafel Popmusici is vastberaden de verkenning voort te zetten.

Plannen voor testfase Rekentool Popmusici

Naast de resultaten van de verkenning presenteerde de ketentafel Popmusici ook de Rekentool Popmusici. Met de Rekentool Popmusici kan door middel van 11 objectieve criteria worden bepaald tot welke carrièrefase een artiest of act behoort: starting, upcoming, developing, mid-career, arrived. Gebaseerd op de betreffende carrièrefase waarin een artiest of act zich bevindt, wordt aangegeven welke gage minimaal bij een live-optreden op een podium hoort. De Rekentool Popmusici is klaar en al in gebruik! Het streven van de ketentafel is om een proefperiode te starten waarbij de rekentool wordt toegepast door poppodia; de Fair Pop Pilot. Zo leren niet alleen werkenden, maar ook werkverleners, de rekentool te hanteren in de praktijk en kunnen diverse administratieve aspecten worden getest. Een belangrijke stap in de implementatie. 

Lees in de ESNS-powerpoint meer over de Fair Pop Pilot.

a

Magazine made for you.