Over Platform ACCT

Home » Over Platform ACCT

Platform ACCT

In het kort

FairPACCT is een programma van Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT). Samenwerken aan het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector, dat is het doel van Platform ACCT. De Raad voor Cultuur en de Sociaal-Economische Raad toonden in hun rapporten ‘Verkenning arbeidsmarkt culturele sector’ (2016) en ‘Passie gewaardeerd’ (2017) aan dat verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector noodzakelijk is.

Daaropvolgend stelde het werkveld de ‘Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017-2023’
samen. Hierin staan concrete actiepunten voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Eén van de actiepunten was het maken van een sectorbrede Fair Practice Code. Deze verscheen in oktober 2017 en biedt richtlijnen voor eerlijk, duurzaam en gezond ondernemen en werken. Platform ACCT heeft vanaf 2020 een meerjarige projectsubsidie ontvangen van het ministerie van OCW om de agenda samen met de sector uit te werken, de code te concretiseren en de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren. 

Foto: Cultuurmarketing

Doelstellingen Platform ACCT

Platform ACCT is opgericht voor het blijvend versterken van de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector en het verbeteren van de (inkomens)positie van werkenden die daarin actief zijn. Dit gebeurt via een sociale dialoog. 

Dit is een continu gesprek tussen vertegenwoordigers van sociale partners (werkenden, opdrachtnemers, werkgevers en opdrachtgevers) en andere belangenbehartigers en overheden. Via de sociale dialoog wordt toegewerkt naar sociale arrangementen (of sectorale convenanten), waarin de gemaakte afspraken worden geborgd. 

Ook worden er stappen gezet richting het vergroten van duurzame inzetbaarheid van werkenden, onder meer door scholing en professionalisering. Daarnaast wordt er gewerkt aan marktstimulering van de gehele sector en het verbeteren van verdienvermogen voor werkenden. Tot slot is Platform ACCT verantwoordelijk voor de uitvoering en het actualiseren van de Arbeidsmarktagenda. Deze agenda is opgesteld onder voorzitterschap van Kunsten ’92 en bevat verbeterpunten voor de arbeidsmarkt. 

Werkwijze Platform ACCT

Platform ACCT werkt vanuit een onafhankelijke en objectieve invalshoek, als netwerkorganisatie met en voor partijen in het veld. Het versterken van collectieve vertegenwoordiging van het culturele en creatieve veld is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Platform ACCT werkt daarbij op drie manieren (analyseren, coördineren en activeren) en op twee niveaus (beleidsontwikkeling en handvatten en instrumenten):

We weten wat de arbeidsmarktsituatie in het veld is doordat we pro-actief inzichten verzamelen en het veld aanmoedigen om inzichten met ons te delen. Deze inzichten analyseren we, vullen we aan, meten en onderbouwen we.

Op basis van onze analyses onderzoeken we mogelijke oplossingen. Dit doen we samen met belanghebbenden; van professionals (de ervaringsdeskundigen) tot partnerorganisaties die aanvullende expertise inbrengen. Samen met hen ontwikkelen we vernieuwende ideeën en instrumenten die we vervolgens ook toetsen en doorvertalen naar nieuwe inzichten en handvatten. Daarnaast ondersteunen we de sociale partners bij het maken van afspraken en regelingen door goed overleg te stimuleren en organiseren.

We informeren het veld breed over de oplossingen en verbindingen die er zijn. Daarbij moedigen we het veld aan om elkaar op basis van deze oplossingen en verbindingen verder te activeren zodat de betrokkenheid groeit en het veld gezamenlijk toewerkt naar een verbeterde situatie.

We werken breed, met partners in praktijk en beleid, aan systeemvernieuwing. Deze uitwisseling is onderdeel van de sociale dialoog. Door kennisontwikkeling op beleidsniveau te faciliteren en verenigen, sturen we aan op positieve beslissingen die invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt. We vinden het belangrijk dat partnerorganisaties de Arbeidsmarktagenda als gedeelde verantwoordelijkheid ervaren en we stimuleren actieve betrokkenheid.

We ontwikkelen handvatten en instrumenten waarmee we professionals versterken. Dit doen we door samen met partnerorganisaties pilots en projecten te initiëren en daarbinnen samen met professionals inzichten te ontwikkelen. De handvatten die we binnen deze projecten ontwikkelen kunnen professionals zelfstandig gebruiken om hun arbeidsmarktsituatie te verbeteren. Daarom vinden we het belangrijk dat professionals goed geïnformeerd worden over de inzichten, handvatten en instrumenten die hen kunnen ondersteunen. We doen daarbij een actief beroep op alle partnerorganisaties, die rechtstreeks in contact staan met professionals om kennis en informatie te delen.

Foto links: Piet Douma / Foto rechts: Unsplash

Meer weten?

Meer weten over Platform ACCT en alle afzonderlijke programma’s en projecten?
Ga dan naar platformacct.nl. 

a

Magazine made for you.