Over fairPACCT

Home » Over fairPACCT

Doel: 

De Fair Practice Code vertalen naar concrete hulpmiddelen voor toepassing in de praktijk.

Soort activiteit:

Faciliteren en ondersteunen van het overleg tussen alle relevante partijen per deelsector via zogeheten ketentafels. 

Looptijd:

November 2021 – december 2024

Samenwerkingspartners:

Per deelsector is een nauwe samenwerking met verantwoordelijke partijen en de werkenden en instellingen die zij vertegenwoordigen.

fairPACCT

In november 2021 startte Platform ACCT het driejarige programma ‘Verbetering Arbeidsvoorwaarden en Collectieve Afspraken’ om de totstandkoming van collectieve afspraken over betere arbeidsvoorwaarden binnen verschillende disciplines in de culturele en creatieve sector te bevorderen. De naam van het programma is inmiddels omgedoopt in fairPACCT. 

Het programmateam bestaat uit Noud van de Rhee (programmamanager), Lydia Jongmans (programmasecretaris) en Jet Parent (programmamedewerker). Zij gaan in nauwe samenwerking met verantwoordelijke partijen, en de werkenden/werkverleners die zij vertegenwoordigen, aan de slag om ketentafels (gesprekstafels) in te richten op weg naar betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken. 

Daarbij is het doel om de Fair Practice Code te vertalen naar concrete hulpmiddelen voor toepassing in de praktijk. De opgedane kennis wordt geborgd en gedeeld met de brede culturele en creatieve sector. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.  

Foto: Piet Douma

Doelstellingen programma

Veel werkenden in de culturele en creatieve sector hebben tijdelijke contracten, gemiddeld lage inkomens en geen (financiële) ruimte voor pensioenopbouw, scholing en/of een arbeidsongeschiktheids-verzekering. Het versterken van hun inkomenspositie en de ontwikkeling van toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden stimuleert deze bloeiende sector en is ook van waarde voor de economie en maatschappij als geheel. 

Met behulp van een projectsubsidie vanuit het ministerie van OCW moet het stimuleringsprogramma fairPACCT binnen Platform ACCT deze versterking en ontwikkeling bevorderen en zoveel mogelijk realiseren. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om de arbeidssituatie van alle werkenden: loondienst, zzp’ers, hybriden, wel- en niet-gesubsidieerden, stagiairs, vrijwilligers en starters. 

 

Foto links: Joris Brouwers / Foto rechts: Kunsten ’92
Het programma faciliteert en ondersteunt het overleg tussen alle betrokken partijen binnen een specifieke deelsector; werkenden, werkverleners, intermediairs, vakopleidingen, deskundigen, etc. Dit gebeurt via een zogeheten ketentafel onder leiding van een (onafhankelijk) voorzitter. Gelet op de status van de arbeidsvoorwaarden en contractafspraken in de betreffende deelsector, kent een ketentafel verschillende actiepunten:
  • Nader onderzoek laten doen naar de concrete positie van de werkenden
  • Meer bewustwording en transparantie scheppen over de actuele arbeidssituatie en prijsvorming binnen de deelsector en bij beleidsmakers
  • Ontwikkeling van praktijkinstrumenten zoals goede voorbeelden, benchmarks, begrippenkaders, handleidingen, richtlijnen en voorstellen voor (collectieve) afspraken
  • Implementatie van de praktijkinstrumenten bevorderen
  • Een structurele dialoog organiseren
  • Handhaving van de afgesproken verbeteringen stimuleren
Uiteindelijk doen de ketentafeldeelnemers gezamenlijke voorstellen voor toekomstbestendige arbeids- en/of tariefvoorwaarden en vertalen zij de Fair Practice Code naar concrete hulpmiddelen voor toepassing in de praktijk. Afhankelijk van de wensen van en mogelijkheden binnen een deelsector levert de ketentafel verschillende instrumenten/resultaten op. HTH Research heeft op verzoek van Platform ACCT in maart 2021 daarvoor de volgende vijf referentiepunten voorgesteld, die oplopen qua zwaarte:
Ontwerp: Grafisch Geluk

HTH Research

Voorstel Vervolgstappen Tariefafspraken

Gedurende een jaar (met enige uitloopmogelijkheid) is er sprake van intensieve begeleiding, waar nodig met aanvullende activiteiten in het jaar erna. Het is de bedoeling in deze periode een structuur te creëren zodat een ketentafel zelfstandig verder gaat met de geagendeerde vraagstukken op de arbeidsmarkt.

De culturele en creatieve sector is heel breed en gevarieerd, dus er moet binnen het driejarige programma een volgorde in deelsectoren worden gehanteerd. Per jaar kunnen vanuit fairPACCT zes tafels begeleid worden met een mogelijke uitloop, in totaal dus maximaal 18. 

Op verzoek van Platform ACCT verscheen in maart 2021 een onafhankelijk onderzoek over de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van freelance musici (pop en klassiek) en archeologen. 

Door middel van een rondetafel zijn de behoeftes opgehaald onder ontwerpers, professionals in cultuureducatie en amateurkunst, filmcrew en media. Zij werden als eerste benaderd om deel te nemen. 

Ook fotografen, cultuurmarketeers/communicatieprofessionals en letterenorganisaties hebben zich inmiddels bij het programma aangesloten. De deelsectoren digitale cultuur, jazz/wereld/impro en fotografie zijn tevens betrokken. Vanuit de beeldende kunst, interdisciplinaire theaterproducties en festivalorganisaties is belangstelling getoond.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie adviseert en ondersteunt fairPACCT bij de totstandkoming van betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken binnen verschillende disciplines in de culturele en creatieve sector.

Bart Ahsmann
Peter van den Bunder
Eva de Ruiter
Hester Swaving
Wim Tönissen
Marianna van de Velde
Marianne Versteegh

CLICKNL
Kunstenbond
Ministerie van OCW
Platform ACCT
Ministerie van OCW
Fonds Podiumkunsten
Kunsten ’92

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.