Ketentafel Letterenorganisaties op stoom 

Foto: fairPACCT

Eind vorig jaar kwam de ketentafel Letterenorganisaties voor het eerst bijeen. Sylvia Dornseiffer, onafhankelijk voorzitter van de ketentafel, vertelt over de eerste stappen die zijn gezet naar het concretiseren van fair pay: 

Op zoek naar passende arbeidsvoorwaarden 

Momenteel is de Ketentafel Letterenorganisaties hard aan het werk om een standaardregeling Arbeidsvoorwaarden voor werkenden in loondienst en zzp’ers bij literaire festivalorganisaties te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar cao’s en loongebouwen waar deze organisaties zich het beste bij kunnen aansluiten. Er is immers geen eigen cao voor letterenorganisaties.

De door het ministerie van OCW structureel gefinancierde letterenorganisaties, zoals het Letterenfonds en Stichting Lezen, baseren zich op de gehanteerde schalen van de overheid of op de cao-uitgeverij. Enkele meerjarig gesubsidieerde festivals richten zich op de cao Toneel & Dans. De kleine festivals en literaire organisaties hebben in de regel niet de middelen om medewerkers volgens wat voor richtlijn ook te honoreren. Zij werken veelal als zzp’er en moeten uitgaan van de projectsubsidies die voor de programma’s zijn toegekend.  

Alles voor de kunst en goede honoraria 

Uit het fair pay onderzoek dat VLAM 21 (Verenigde Literaire Activiteiten en Manifestaties) liet uitvoeren onder meerjarig gesubsidieerde literaire organisaties bleek dat deze organisaties de betaling aan artiesten boven een fair pay van de festivalmedewerkers stellen. Alles voor de kunst. En ook die groep wordt niet vergeten door de ketentafel, want een tweede onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een zo simpel mogelijke belonings- en honoreringsrichtlijn voor optredende/ opdrachtnemende auteurs en artiesten.

Het moet een simpel handvat worden dat zonder bureaucratische en administratieve ballast in de sector kan functioneren. De ketentafel betrekt daarbij de evaluatie van de ‘Richtlijn Functie- en Loongebouw presentatie-instellingen’. Deze groep beeldende kunstinstellingen heeft in een eerder stadium het goede voorbeeld gegeven door handzame richtlijnen te ontwikkelen voor zowel de organisaties, alsook voor het kunstenaarshonorarium. 

“Het moet een simpel handvat worden”

Aan de slag met werkgroepen

Op de 2e vergadering van de Ketentafel Letterenorganisaties – de eerste onder mijn voorzitterschap – zijn twee werkgroepen gevormd die nu inventariserend werk verzetten ter voorbereiding van de twee onderzoeken. Dat helpt enorm om nog voor de zomer de resultaten aan een ervaringspanel en klankbordgroep voor te leggen.

Met betrokken deelnemers en met ondersteuning van het bureau houden we de goede vaart erin, want de komende maanden zijn cruciaal voor het formuleren van gemotiveerde fair pay-wensen.  

a

Magazine made for you.