Filmfestivals

Fair practice voor filmfestivalorganisaties

Doel: 

Ontwikkelen van praktijkinstrumenten gericht op het verbeteren van de werkvoorwaarden van de medewerkers (in dienst en zzp) bij de organisaties van de filmfestivals. Tevens aandacht voor de positie van stagiairs en vrijwilligers.

 

Soort activiteit:

In 2023 hebben 7 grotere filmfestivals een onafhankelijke benchmark laten houden. Mede op basis daarvan willen ongeveer 13 werkverleners en werkenden bij grote en kleine filmfestivals plus de vakbond in de ketentafel in 2024 richtlijnen ontwikkelen om de Fair Practice Code te vertalen naar passende arbeidsvoorwaarden en zzp-tarieven. 

Looptijd:

Februari 2024 December 2024.

Samenwerkingspartners:

Kunstenbond, diverse directies/HR-medewerkers/personeelsvertegenwoordigers/zzp’ers bij filmfestivals. Er is geen landelijke koepelvereniging voor de 115 filmfestivals in ons land.

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

Deze ketentafel graphic is in ontwikkeling.

Blijf op de hoogte van het nieuws, de laatste updates en belangrijke mededelingen over de ketentafel Filmfestivals.

Lange en complexe keten 
De keten die betrokken is bij de deelsector Film/AV is lang en complex. Het gaat om de onderdelen productie incl. pre- en postproductie; distributie; exploitatie/vertoning. Films uit ons land én het buitenland worden vertoond door streamers, omroepen, bioscopen, filmtheaters, filmfestivals e.a.  

Deels overheidsmiddelen o.a. voor filmfestivals 
De kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid van Nederlandse audiovisuele producties zijn belangrijk voor OCW. Daarom worden van rijkswege een ondersteunende instelling en vier festivals voor speelfilm en documentaire in de zogeheten culturele basisinfrastructuur (BIS) meerjarig gesubsidieerd. Via rijksgeld aan het Filmfonds zijn er bovendien diverse financiële stimulansen voor een kwalitatief en hoogwaardig filmaanbod. Per 2025 betreft o.a. zeven filmfestivals die structurele subsidie van het fonds zullen ontvangen en een nader te bepalen aantal die in aanmerking gaan komen voor projectgelden. Gemeenten subsidiëren met name in filmtheaters en filmfestivals. Een aantal provincies leveren eveneens diverse bijdragen. Er zijn 115 filmfestivals in ons land. 

Fair pay én fair chain  
In september 2022 is de ketentafel Film/AV culturele producties cast en crew gestart. Deze heeft tot mei 2024 reeds vier fair pay praktijkinstrumenten opgeleverd: Begrippenkader, Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector, Opdracht Kompas en Van loon naar zzp-tarief. Concrete fair pay handreikingen voor elk van de 13 onderscheiden vakgebieden volgen, mede op basis van een begin mei afgeronde enquête onder de beroepsgroepen. In febuari 2024 is de ketentafel Filmfestivals begonnen. Deze streeft om te beginnen naar een Functiehuis, een Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden en zzp-tarieven.  


Doreen Boonekamp, materiedeskundige en zelfstandig adviseur, is voorzitter van beide ketentafels. Voor Platform ACCT/fair PACCT is deze verbinding relevant. Het zou aanbeveling verdienen om deze deelsector als voorbeeld te laten dienen voor een ketenaanpak. Terwille van de concretisering van de aspecten fair pay én fair chain, zoals genoemd in de Fair Practice Code. Gelet daarop is er al contact geweest met de filmtheaters. 

Voor- en achtergrondonderzoeken brengen doorgaans de huidige stand van zaken binnen een deelsector in kaart. Deze onderzoeken, die worden uitgevoerd in opdracht van Platform ACCT, vormen de leidraad bij het bepalen van de meeste urgente zaken van de ketentafel.

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector.

Deelnemers aan deze ketentafel zijn onder meer vertegenwoordigers vanuit de Kunstenbond endiverse directies/HR-medewerkers/personeelsvertegenwoordigers/zzp’ers bij filmfestivals.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

Doelennotitie nog niet beschikbaar.

Bij de te maken praktijkinstrumenten door de ketentafel kan gedacht worden aan goede voorbeelden, begrippenkader (met definities), handleiding, honorariumrichtlijn, voorstellen voor (collectieve) afspraken. 

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.