Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie

Fair practice voor marketing- en communicatieprofessionals die werken in opdracht van culturele instellingen

Doel: 

Ontwikkelen van een richtlijn voor de honorering van opdrachten voor marketing- en communicatieprofessionals die werken in opdracht van culturele instellingen.

 

Soort activiteit:

Overleg van ongeveer 12 vertegenwoordigers, zijnde een brede afvaardiging van zelfstandige culturele marketing- en communicatieprofessionals en hun opdrachtgevers om te komen tot een concrete vertaling van de uitgangspunten van fair practice, met de nadruk op de honorering van opdrachten.

Looptijd:

Oktober 2022 – December 2023 


Samenwerkingspartners:

Cultuurmarketing.nl, NAPK, diverse zelfstandige professionals, diverse directies / hoofd marketing / zakelijk leiders van culturele instellingen, Fontys Hogeschool.

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

Deze ketentafel graphic is in ontwikkeling.

Professionals in marketing en communicatie die werken in opdracht van culturele en creatieve instellingen hebben zich gemeld bij Platform ACCT met de vraag of voor hen een ketentafel kan worden gestart. Vertegenwoordiger van deze groep is Cultuurmarketing, een privaat initiatief dat een groot netwerk van professionals bundelt. Cultuurmarketing deed in eigen beheer onderzoek naar tarieven en ervaringen van aangesloten leden en stelde vast dat er grote behoefte is aan meer regulering en normering. De doelgroep weet dat de culturele en creatieve sector doorgaans niet de tarieven kan betalen die op de commerciële markt gelden, maar dit is geen excuus voor de structurele en forse onderbetaling die uit het onderzoek blijkt. Fair practice telt niet alleen voor de makers van creatieve en culturele uitingen. Ook de personen die binnen de sector niet tot de ‘makers’ worden gerekend, verdienen een faire beroepspraktijk. Denk aan zakelijke, faciliterende en producerende functies binnen producties en instellingen. De professionals in marketing en communicatie behoren daartoe en willen graag de kartrekker zijn voor dit segment. Joan Nunnely is ingestapt als onafhankelijk voorzitter van de ketentafel.

Manifest en whitepaper benadrukken de waarde van marketing en communicatie

Met belangrijke hulp van de medewerkers van Cultuurmarketing is een stevige groep aan de slag gegaan. Op 11 oktober 2022 kwam de groep voor het eerst bij elkaar. Na een goede wederzijdse kennismaking is gesproken over doelen, focus en een mogelijke aanpak. De uitkomsten zijn verwerkt en vertaald naar een voorstel met concrete stappen dat bij de tweede sessie aan de orde kwam.

Momenteel werkt de ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie aan een manifest en whitepaper, opgesteld om de waarde van marketing en communicatie in de culturele en creatieve sector helder te maken. Er is door de ketentafel op 20 april 2023 een plan met zeven waardepunten goedgekeurd. Aanvullend op dit manifest stelt de ketentafel een whitepaper op, waarin de professionals middels voorbeelden en quotes zullen vertellen over de waarde van marketing en communicatie in de culturele sector. Waar nodig maakt de ketentafel gebruik van onafhankelijk onderzoek door bureau Social Finance Matters.

Impressie van de ketentafel

Onafhankelijk voorzitter Joan Nunnely schrijft na afloop van iedere ketentafelbijeenkomst een impressie. Een impressie is een kort artikel over de voortgang van de ketentafel. Op die manier wordt bijgehouden wat er zoal aan de ketentafel wordt besproken.

Voor- en achtergrondonderzoeken brengen doorgaans de huidige stand van zaken binnen een deelsector in kaart. Deze onderzoeken, die worden uitgevoerd in opdracht van Platform ACCT, vormen de leidraad bij het bepalen van de meeste urgente zaken van de ketentafel.

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector.

Deelnemers aan deze ketentafel zijn onder meer Cultuurmarketing, NAPK, diverse zelfstandige professionals, diverse directies / hoofd marketing / zakelijk leiders van culturele instellingen en Fontys Hogeschool.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

 

Doelennotitie nog niet beschikbaar.

Bij de te maken praktijkinstrumenten door de ketentafel kan gedacht worden aan goede voorbeelden, begrippenkader (met definities), handleiding, honorariumrichtlijn, voorstellen voor (collectieve) afspraken.

Social Finance Matters heeft in opdracht van de ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie een referentiekader opgesteld van bestaande cao’s en tariefrichtlijnen. Zo werd inzicht verkregen in de functies, inschalingen en gehanteerde uurbedragen voor deze en vergelijkbare groepen in bestaande cao’s en tariefrichtlijnen.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar hoe fondsen en subsidieverstrekkers omgaan met cultuurmarketing- en communicatiekosten in projectaanvragen. De geldgevers gaan niet altijd eenduidig om met deze begrotingsposten. Ook dit onderzoek werd uitgevoerd door Social Finance Matters.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.