Fair pay praktijkinstrumenten van zes ketentafels: vanaf nu te gebruiken!

Foto: Shutterstock

Tien fair pay voorstellen van zes fairPACCT ketentafels zijn in consultatie geweest en op 27 november gepresenteerd aan stakeholders. De reacties waren positief, in een enkel geval heeft de input geleid tot een kleine technische wijziging. Dus vanaf nu zijn deze fair pay praktijkinstrumenten concreet te gebruiken! Dat samen met een aantal onderzoeken naar honoreringen in het werkveld en referentiekaders bestaande uit vergelijkingen met cao’s en richtlijnen in culturele en andere aanpalende sectoren.

De praktijkinstrumenten

Bij de praktijkinstrumenten gaat het om richtlijnen met tarieven en onderzoeken/producten gericht op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Er zijn of komen waar nodig aanvullend extra handreikingen of leidraden gelet op de specifieke werksituaties van bepaalde categorieën werkenden. Zie onderstaand een overzicht van de praktijkinstrumenten per ketentafel.

De praktijkinstrumenten van de ketentafels vormen een aanvulling op het landelijke onderzoek ‘Fair Pay dichterbij’ van 16 november in opdracht van Kunsten ’92 en met behulp van OCW-subsidie, waarin 2022 als peiljaar voor cao’s en andere beloningsrichtlijnen is genomen.

Veel subidieloketten met fair pay voorwaarden zijn sinds afgelopen vrijdag, 1 december, open. De fair pay praktijkinstrumenten en onderzoeken van de ketentafels kunnen hierbij geraadpleegd worden. Onderaan dit nieuwsbericht volgt meer informatie. 

 

Ketentafel Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst

De ketentafel Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst van fairPACCT presenteert bij deze de ‘Handreiking Tarieventool’. Deze bevat 13 typen hoofdactviteiten en is bedoeld voor zelfstandigen in deze culturele deelsector en hun opdrachtgevers, voor wie er geen cao van toepassing is. De handreiking heeft als bijlage een separaat excel-bestand met financiële achtergrondgegevens en een bijlage met tabellen voorzien van adviestarieven met zzp-opslag en opslag voor bijkomende werkzaamheden.

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst.

 

Ketentafel Letterenorganisaties

De ketentafel Letterenorganisaties c.s. presenteert bij deze een Functiehandboek en een Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze zijn primair bedoeld voor werkenden bij literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen.

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Letterenorganisaties.

 

Ketentafel Archeologie 

De ketentafel Archeologie c.s. presenteert bij deze een officieus Functiehuis en een Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat in dit Functiehuis op basis van een specifieke Arbeidsmonitor en aanvullend diepte-onderzoek bij bedrijven en overheden om vijf hoofdcategorieën met ieder drie typen functies. Deze zijn voorzien van de huidige beloningen. Ook is er een Standaardregeling gemaakt op basis van een detailvergelijking met vier bestaande aanpalende cao’s en een ingetrokken archeologische bedrijfscao. 

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Archeologie.

 

Ketentafel Popmusici

De ketentafel Popmusici behoudt de hoogte van de fair pay gages voor optredende musici zoals opgenomen in het rapport ‘De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten’ van januari 2023. In het rapport worden vijf carrièrefases onderscheiden met elk een eigen gage-hoogte: 0/Starting up, 1/Upcoming, 2/Developing, 3/Mid-career, 4/Arrived. De daarbij ontwikkelde online Rekentool kent 11 objectieve criteria waarmee kan worden bepaald tot welke fase een artiest/act moet worden gerekend en welke gage daarbij hoort. 

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Popmusici.

 

Ketentafel Freelance Klassieke Musici

De ketentafel Freelance Klassieke Musici presenteert bij deze de ‘Eindrapportage Starttarieven. Uitkomsten instrumentontwikkeling fair practice voor freelance klassieke musici’. Hierbij hoort een online Tarieventool zodat musici zelf met behulp van de criteria in het rapport hun gages bij optredens zonder cao kunnen berekenen. In de eindrapportage worden zeven beroepspraktijken onderscheiden. Uitgangspunt is een professional op HBO-niveau. 

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Freelance Klassieke Musici.

 

Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie

De ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie presenteert bij deze drie fair pay praktijkinstrumenten. Het gaat om een Manifest over de waarde van cultuurmarketeers en een Whitepaper met zeven daaraan gekoppelde praktijkvoorbeelden. Ook betreft het een vergelijking van de honorering voor vijf typen MarCom functies in diverse culturele cao’s met die in de BV Nederland. Er zijn twee specifieke onderleggers gemaakt: een referentiekader plus een onderzoek naar projectcriteria voor kosten van marketing en communicatie door fondsen en overheden. 

Klik hier om meer te lezen over de praktijkinstrumenten van de ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie.

Veel subsidieloketten met fair pay voorwaarden sinds 1 december open

Wij wijzen erop dat het gebruik van de praktijkinstrumenten door het werkveld relevant is. De loketten voor de meerjarige subsidies van de staatssecretaris van OCW plus van diverse Rijkscultuurfondsen en gemeenten zijn immers sinds afgelopen vrijdag, 1 december, open. Op rijksniveau is fair pay een voorwaarde in de subsidieregelingen. De instellingen moeten de Fair Practice Code onderschrijven en aangeven hoe zij deze naleven. Onderstaand enkele bepalingen:

– Indien een door OCW gesubsidieerde instelling zich per 1 januari 2025 niet heeft aangesloten bij collectieve afspraken over honorering, zoals cao’s of honoreringsrichtlijnen, geldt dat haar subsidie kan worden ingetrokken.

– Bij het Fonds Podiumkunsten dienen alle aanvragers bij hun subsidieverzoek een beloningsbeleid te hebben dat verwijst naar een (aanpalende) cao of richtlijn én zij dienen hun beloningsbeleid openbaar te maken.

– De aanvragers bij het Fonds voor Cultuurparticipatie moeten laten zien dat de honorering fair pay is. Dit kan door aan te tonen dat aangesloten wordt bij de bestaande collectieve afspraken over honorering, zoals de meest voor de hand liggende cao en/of de sociale dialoog tussen werkgevers of opdrachtgevers en werknemers of opdrachtnemers.

– Het Mondriaan Fonds vereist dat de aanvragende reguliere (beeldende) kunstpodia een actief en geïmplementeerd beleid hebben, gelet op de Fair Practice Code. Brede instellingen moeten bovendien een stappenplan met verbeterpunten hebben. Voor startende organisaties geldt dat zij de Code onderschrijven, zo goed mogelijk toepassen en ambities formuleren voor de komende 2 jaar. Voorts is er de regeling kunstenaarshonorarium ter stimulering van fair pay bij beeldende kunstinstellingen.

– Het Letterenfonds presenteert een dezer dagen zijn meerjaren subsidieregelingen voor literaire festivals/manifestaties en literatuur-educatieve organisaties. Datzelfde geldt voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, dat met fairPACCT heeft samengewerkt met het oog op fair pay. Het Filmfonds werkt louter met projectsubsidies, maar het stimuleert op basis van de ketentafel-praktijkinstrumenten, vergelijkend diepte-onderzoek naar eerdere begrotingen en afrekeningen plus ketentafel-handreikingen per vakgebied dat de aanvragers vanaf 2025 fair pay handelen.

a

Magazine made for you.