Fair pay praktijkinstrumenten: Officieus Functiehuis en Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden archeologie

Ontwerp: Formfest, Grafisch Geluk

Fair pay praktijkinstrumenten

De Ketentafel archeologie c.s. presenteert bij deze een officieus Functiehuis en een Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat in dit Functiehuis op basis van een specifieke Arbeidsmonitor en aanvullend diepte-onderzoek bij bedrijven en overheden om vijf hoofdcategorieën met ieder drie typen functies. Deze zijn voorzien van de huidige beloningen. Het betreft: medewerker, projectleider, (materiaal)specialist, depotbeheerder, adviseur. Voorts geldt dat voor de archeologie veel sectoren als aanpalend kunnen worden bestempeld. Derhalve is de Standaardregeling gemaakt op basis van een detailvergelijking met vier bestaande aanpalende cao’s  en een ingetrokken archeologische bedrijfscao. Deze regeling bevat algemene aanbevelingen aan alle bedrijven en organisaties in deze deelsector met name zonder cao én overwegingen ter individuele beoordeling per bedrijf of organisatie. 

 

Praktijkinstrumenten:

FairPACCT Ketentafel Archeologie fair pay praktijkinstrument 1:
Officieus Functiehuis archeologie. Definitieve versie, november 2023.

 

FairPACCT Ketentafel Archeologie fair pay praktijkinstrument 2:
Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden archeologie. Definitieve versie, november 2023.

 

Terugblik op consultatie

De consultatie heeft niet tot reacties geleid, die aanleiding gaven om de eerdere fair pay voorstellen van de ketentafel te wijzigen. Daarmee zijn dit thans twee definitieve praktijkinstrumenten geworden.

Vooruitblik op extra activiteiten

De Raad voor Cultuur heeft in februari 2022 een cao voor de opgravingsbedrijven en een nieuwe beroepsorganisatie van archeologen bepleit. De staatssecretaris van OCW beschouwt dit in haar beleidsreactie van november 2022 primair als een advies aan de sector. Maar ze heeft wel stimuleringsgeld voor het vormen van een beroepsvereniging  ter beschikking gesteld.
De werkenden zijn hiermee aan de slag gegaan: via fairPACCT kunnen zij gebruik maken van een inhoudelijke adviseur en zij hebben zich onlangs financieel tot het ministerie van OCW gericht.

De ketentafel heeft onlangs Leeuwendaal, een erkend functiewaarderingsbureau, ingeschakeld om vanaf januari een officieel Functiehuis archeologie te maken, voorzien van fair pay beloningen. Dit bureau is actief in aanpalende sectoren zoals voor gemeenten/regionale omgevingsdiensten en musea. Voorts is de ketentafel in een vergevorderd stadium met drie notities over specifieke onderwerpen: de positie van zzp’ers; contractvormen en -duur; veiligheid en werkomstandigheden. FairPACCT en de ketentafel hopen op meer financiële stimulansen van rijkswege voor archeologische werkzaamheden, die op dit moment wel wettelijk verplicht zijn maar in het geheel niet gesubsidieerd worden. Zoals deze gelden in het voorzicht zijn gesteld voor fair pay in de rijksgesubsidieerde delen van de culturele sector. De huidige markt met opdrachten door private partijen en aanbestedingen door de overheden leiden tot lage prijzen en weinig mogelijkheden voor goede arbeidsvoorwaarden. De ketentafel wil, liefst samen met andere ketentafels, werken aan verbetering hiervan. Zo zouden het Rijk en de rijksdiensten het goede voorbeeld moeten gaan geven bij aanbestedingen gericht op een eerlijke prijs en een faire beloning.

a

Magazine made for you.