Fair pay praktijkinstrumenten: Manifest, Whitepaper en vergelijking vijf functieniveaus professionals cultuur marketing en communicatie

Ontwerp: Formfest, Grafisch Geluk

Fair pay praktijkinstrumenten

De ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie van fairPACCT presenteert bij deze drie fair pay praktijkinstrumenten. Het gaat om een Manifest over de waarde van cultuurmarketeers en een Whitepaper met zeven daaraan gekoppelde praktijkvoorbeelden. Ook betreft het een vergelijking van de honorering voor vijf typen MarCom functies in diverse culturele cao’s met die in de BV Nederland. Deze functies zijn: hoofd, coördinator/adviseur, medewerker (allround), specialist, creator. Er zijn twee specifieke onderleggers gemaakt. Een referentiekader met functiebenamingen en – inschalingen in bestaande culturele en enkele aanpalende cao’s/richtlijnen. Plus een onderzoek naar projectcriteria voor kosten van marketing en communicatie door fondsen en overheden. Te vaak worden deze kosten immers als snel weg te strepen overhead beschouwd, terwijl ze van wezenlijk belang zijn. Het ketentafel-motto in het Manifest is dan ook: ‘Zonder cultuurmarketeers geen publiek. Zonder publiek geen cultuur.’

 

Praktijkinstrumenten:

FairPACCT Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie Manifest ‘Manifest. Zonder cultuurmarketeers geen publiek. Zonder publiek geen cultuur. Oktober 2023.’

 

FairPACCT Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie Whitepaper ‘Whitepaper. Van manifest naar realiteit. Zeven krachtige praktijkvoorbeelden over de impact van marketing en communicatie. Oktober 2023.’ 

 

FairPACCT Ketentafel Cultuur Marketing en Communicatie Vergelijking honorering in cultuursector met BV Nederland ‘Vijf functieniveaus in cultuur marketing en communicatie. Eerste vergelijking tussen de BV Nederland en de cultuursector. September 2023.’

 

Specifieke onderleggers:

SFM Onderzoek: Fair pay opdrachtwerk Marketing en Communicatie cultuursector, Referentiekader Cao’s, dec. 2022

 

SFM Onderzoek: Kosten Marketing- en Communicatie cultuursector, Projectcriteria door fondsen en overheden, apr. 2023

 

Terugblik op consultatie

De consultatie heeft niet geleid tot verandering in de fair pay voorstellen. Daarmee zijn het in november 2023 definitieve praktijkinstrumenten van de ketentafel geworden.

Vooruitblik op extra activiteiten

De ketentafel wil door een functiewaarderingsbureau een officieel overzicht van functies in cultuur marketing en communicatie laten maken. Met beschrijvingen, waarderingen en inschalingen. Dit in aanvulling op haar eigen overzicht met bestaande benamingen en honoreringen van vijf functies. Hierbij is het van belang dat door dit bureau naast de gebruikelijke criteria als ‘kunnen en mogen’ ook de talenten van de werkenden worden gewogen. Het moet voorts gaan om functies met eigentijdse benamingen en een actuele inhoud gelet op de grote veranderingen in de samenleving en in de wijze van (onderlinge) berichtgeving. Voorts geldt dat de ketentafel doende is met een communicatie- en implementatieplan gelet op de drie al door haar ontwikkelde fair pay praktijkinstrumenten. Overheden, fondsen, werkverleners e.a. moeten naar haar idee immers meer doordrongen raken van de inhoudelijke en financiële waarden van de werkenden/zzp’ers in marketing en communicatie. Met name de netwerkorganisatie Cultuurmarketing is een belangrijke landelijke partner daarbij.

a

Magazine made for you.