Fair pay praktijkinstrumenten: Functiehandboek en Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden producerende letterenorganisaties

Ontwerp: Formfest, Grafisch Geluk

Fair pay praktijkinstrumenten

De ketentafel Letterenorganisaties c.s. presenteert bij deze een Functiehandboek en een Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze zijn primair bedoeld voor werkenden bij literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen. De ketentafel brengt daarnaast vandaag een richtlijn starttarieven voor aldaar optredende/ opdrachtnemende auteurs e.a. in consultatie. Bekijk de richtlijn hier. Voor de volledigheid moet gemeld worden dat de landelijke koepel VLAM21 met het oog op de start van de ketentafel in februari 2022 door HTH Research vooronderzoek heeft laten doen naar de fair pay situatie op dat moment zowel van de werkenden als de makers/optredenden.

 

Praktijkinstrumenten:

AWVN i.s.m. FairPACCT Ketentafel Letterenorganisaties fair pay praktijkinstrument 1: ‘Functiehandboek producerende letterenorganisaties. Definitieve versie, november 2023.’

 

AWVN Functiehandboek Producerende letterenorganisaties, extra bijlage Analysekader toelichting, sept. 2023

 

AWVN Functiehandboek Producerende letterenorganisaties, extra bijlage Indexering loongebouw CaoTD, juli 2023

 

FairPACCT Ketentafel Letterenorganisaties fair pay praktijkinstrument 2:
‘Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden producerende letterenorganisaties: literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen. Definitieve versie, december 2023.’

(Let op: bovenstaande Standaardregeling Secundaire Arbeidsvoorwaarden betreft het definitieve praktijkinstrument; de herijkte zzp-opslagpercentages zijn hierin opgenomen.)

 

Terugblik op consultatie

Een reactie betrof de lage inschaling voor de directiefuncties in het concept ‘Functiehandboek producerende letterenorganisaties’. De Ketentafel Letterenorganisaties c.s. volgt samen met AWVN in principe binnen dit handboek zoveel mogelijk de Cao Toneel en Dans. Deze cao kent een onderscheid in de inschaling van een artistiek of zakelijk directeur resp. bij organisaties met een jaaromzet tot circa € 2 miljoen en vanaf dat bedrag. Mede gelet op specifieke aanbevelingen van HTH Research en ontwikkelingen elders in de cultuur stelt de ketentafel deze grens op € 1,2 miljoen, prijspeil 2025.

Een andere reactie betrof het beperkte zzp-opslagpercentage in de concept ‘Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden producerende letterenorganisaties’. De ketentafel volgt in principe de aanbevelingen op digiPACCT. Deze gelden echter met name voor zij-aan-zij werkende zzp’ers. Bovendien zijn er recent voor 3 andere ketentafels door onafhankelijke onderzoekers hogere percentages voorgesteld. De ketentafel wil dit alles nader bekijken en komt voor 1 januari a.s. met een definitief percentage.

Vooruitblik op extra activiteiten

Zoals gemeld komt de richtlijn starttarieven voor optredende/opdrachtnemende auteurs en artiesten vanaf heden, 1 december, in consultatie. De bevindingen daarvan wil de ketentafel nog voor het eind van het jaar bespreken met het oog op een definitief oordeel. Dat laatste geldt ook voor het zzp-opslagpercentage ten behoeve van de werkenden. De ketentafel heeft na de verwerking van de consultatie op 22 november een brief geschreven naar de staatssecretaris van OCW in afschrift aan het Letterenfonds. Hierin meldt de tafel dat in het landelijke fair pay onderzoek van 16 november en in de fair pay Kamerbrief door de staatsecretaris van 20 november logischerwijze nog geen rekening is gehouden met de fair pay praktijkinstrumenten van de ketentafel. Deze leiden volgens een recente berekening van VLAM21 tot een structurele kostenverhoging van € 600.000 per 2025 bij de meerjarig gesubsidieerde producerende letterenorganisaties, terwijl van rijkswege hiervoor maar de helft van dit bedrag is uitgetrokken.

De ketentafel stelt voorts in haar brief het volgende. Eerlijke betaling van auteurs/artiesten door de meerjarig gesubsidieerde producerende letterenorganisaties is uitermate belangrijk, maar om de positie van schrijvers te verbeteren is er nog veel meer nodig. De inkomsten uit optredens en opdrachten bij deze literaire festivals vormen immers slechts een fractie van de inkomstenbronnen van auteurs. De ketentafel is zich er daarom vanaf het begin bewust van geweest dat er een ‘tweede fase’ noodzakelijk is waarbij ook uitgeverijen, boekhandels, bibliotheken en andere organisaties betrokken moeten zijn om de positie van schrijvers op alle fronten te verbeteren. Zij vraagt de staatssecretaris met klem om de ruimte en mogelijkheden te creëren voor een dergelijk vervolgtraject. 

a

Magazine made for you.