Fair pay praktijkinstrumenten: Begrippenkader, Opdracht Kompas en ZZP-startuurtarieven voor Film/AV-sector

Ontwerp: Formfest, Grafisch Geluk

Fair pay praktijkinstrumenten

In november 2023 heeft de ketentafel Film/AV culturele productie van fairPACCT vier voorstellen voor fair pay ter consultatie voorgelegd. Hierop is veel nuttige feedback gekomen. De ketentafeldeelnemers nemen deze mee om de voorstellen aan te scherpen voor toepassing in de praktijk. Op dit moment presenteert de ketentafel drie (technische) praktijkinstrumenten: een Begrippenkader, het door Bureau Berenschot ontwikkelde Opdracht Kompas en een richtlijn voor ZZP-startuurtarieven. Het Opdracht Kompas en een bijbehorende adviesrichtlijn voor ZZP-startuurtarieven zullen voor de zomer van 2024 worden doorvertaald in handreikingen, voor toepassing in de praktijk. Ook zal het Opdracht Kompas tekstueel en in vormgeving worden omgebouwd naar een toegankelijke digitale module. Een vierde praktijkinstrument, Leidraad Veilig en Gezond werken AV-sector, verschijnt in het eerste kwartaal van 2024.

 

Eerste praktijkinstrument ‘Begrippenkader AV-sector’ klaar

Het eerste instrument dat klaar is, is het Begrippenkader AV-sector versie 1.0-20231221. Dit Begrippenkader is bedoeld om veel gebruikte begrippen bij de onderhandeling over contracten te voorzien van een neutrale definitie. Met de aanpassingen en extra begrippen die op basis van de consultatie zijn toegevoegd telt het Begrippenkader nu 333 algemene en juridische begrippen.  

FairPACCT Ketentafel Film/AV ‘Begrippenkader AV-sector versie 1.0’ December 2023 

 

Praktijkinstrument ‘Leidraad Veilig en Gezond werken AV-sector’ in eerste kwartaal 2024

In de loop van het eerste kwartaal van 2024 zal ook de geactualiseerde versie 1.0 van de Leidraad Veilig en Gezond werken AV-sector worden gepubliceerd. Momenteel bekijken de ketentafeldeelnemers op welke manier hierin nu al extra punten voor documentaire c.a. kunnen worden meegenomen. 

 

Handreikingen o.b.v. praktijkinstrumenten Opdracht Kompas en ZZP-startuurtarieven voor zomer 2024

De ketentafel is daarnaast met behulp van Martijn Arnoldus van Social Finance Matters gestart met de doorvertaling van het door Bureau Berenschot ontwikkelde Opdracht Kompas en het advies voor hieraan gekoppelde ZZP-startuurtarieven. Dit moet voor de zomer van 2024 resulteren in handreikingen voor toepassing ervan in de praktijk. Er zal hiertoe aan het eind van het eerste kwartaal een survey worden uitgezet in de hele sector. Doel hiervan is om aan de hand van een compacte vragenlijst per departement nader inzicht te krijgen in onderwerpen als declarabiliteit, (on)planbaarheid van werk en vergoede en niet-vergoede werkzaamheden. Meer informatie hierover volgt. Bekijk hieronder het Opdracht Kompas en de richtlijn voor ZZP-startuurtarieven, later aan te vullen met handreikingen. 

FairPACCT Ketentafel Film/AV ‘Opdracht Kompas’ November 2023, Bureau Berenschot

FairPACCT Ketentafel Film/AV ‘Van loon naar ZZP-starttarief’ Oktober 2023, Bureau Berenschot

 

Structurele sociale dialoog

De komende maanden bespreken de ketentafeldeelnemers ook waar en hoe de fair pay instrumenten voor de AV-sector het beste kunnen worden belegd. Dit ten behoeve van de zogeheten structurele sociale dialoog. Ook zal er aandacht zijn voor een toegankelijke en herkenbare vormgeving van alle instrumenten. De instrumenten zullen sowieso worden gepubliceerd op de website van Platform ACCT bij het programma fairPACCT.

 

a

Magazine made for you.