Fair pay praktijkinstrument: Handreiking Tarieventool voor zelfstandigen en opdrachtgevers in cultuureducatie en amateurkunst

Ontwerp: Formfest, Grafisch Geluk

Fair pay praktijkinstrument

De ketentafel Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst van fairPACCT presenteert bij deze de ‘Handreiking Tarieventool’. Deze bevat 13 typen hoofdactviteiten en is bedoeld voor zelfstandigen in deze culturele deelsector en hun opdrachtgevers, voor wie er geen cao van toepassing is. De handreiking heeft als bijlage een separaat excel-bestand met financiële achtergrondgegevens. De tabellen voorzien van adviestarieven met zzp-opslag en resp. inclusief en exclusief opslag voor bijkomende werkzaamheden zijn eveneens als aparte bijlage beschikbaar. Als specifieke onderleggers gelden een referentiekader over bestaande cao’s en richtlijnen plus een onderzoek naar thans vergoede en niet vergoede werkzaamheden.

 

Praktijkinstrument:

SFM i.s.m. FairPACCT Ketentafel Cultuureducatie en Amateurkunst fair pay praktijkinstrument: ‘Handreiking Tarieventool voor zelfstandige kunstprofessionals en hun opdrachtgevers. Definitieve versie. November 2023.’

 

Bijlage 1 bij fair pay praktijkinstrument, SFM Excel: ‘Financiële achtergrondgegevens. Bij Handreiking Tarieventool Cultuureducatie en Amateurkunst. Definitieve versie. November 2023.’

 

Bijlage 2 bij fair pay praktijkinstrument, SFM ‘Tabellen met adviestarieven met zzp-opslag, resp. exclusief en inclusief opslag voor bijkomende werkzaamheden. Bij Handreiking Tarieventool Cultuureducatie en Amateurkunst. Definitieve versie. November 2023.’

 

Specifieke onderleggers:

SFM Onderzoek: ‘Fair pay kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst. Referentiekader bestaande cao-functies, inschalingen, uurbedragen en tariefrichtlijnen. Januari 2023.’ 

 

SFM Survey-rapport: ‘Niet vergoede werkzaamheden. Aandachtspunt voor fair pay van kunstprofessionals in cultuureducatie en amateurkunst. September 2023.’ 

 

Terugblik op consultatie

Een reactie betrof de tarieven voor de hoofdactiviteit: ‘Verzorgen van workshops/trainingen, coaching voor en met leerkrachten, andere begeleiders en besturen.’ De geconsulteerde vond deze te laag ten opzichte van die voor de hoofdactiviteiten met betrekking tot het verzorgen van lessen. Deze reactie heeft geleid tot verhoging van de tarieven voor train de trainers e.a. In een andere reactie werd gevraagd om de positie van de werkenden binnen de museumeducatie te verduidelijken. Het gaat daarbij om het verzorgen van rondleidingen, lessen en workshops. Deze werkzaamheden horen bij de 13 eerder door de ketentafel onderscheiden hoofdactiviteiten, op een enkel punt is dit geëxpliciteerd. De andere reacties hebben geleid tot een paar verhelderingen. FairPACCT verzendt ook nog een specifiek mailbericht aan diegenen die gereageerd hebben.

Vooruitblik op extra activiteiten

Met het oog op de implementatie van de algemene Handreiking Tarieventool is de ketentafel aan de slag met specifieke handreikingen voor de 13 hoofdactiviteiten. De bedoeling hiervan is dat zelfstandigen en hun opdrachtgevers in één oogopslag kunnen zien wat de fair pay adviestarieven voor hen zijn.

De ketentafel is zich ervan bewust dat met name de gemeentelijke subsidies de afgelopen jaren fors zijn verminderd. Zij heeft zich daarom al in juni 2023 met de brief ‘Noodzaak lokale basisinfrastructuur en fair pay-impuls voor cultuureducatie en amateurkunst’ tot de Tweede Kamer gericht in afschrift aan de staatssecretaris van OCW, IPO en VNG. Er zijn actuele ontwikkelingen die  een verbetering kunnen betekenen. Zoals de komende propositie van de VNG over de borging van cultuur op lokaal niveau. En de uitwerking van het rapport ‘Op weg naar herpositionering.’ dat het IPO al in november 2022 heeft laten maken over het provinciale cultuurbeleid. Voorts kunnen het per 2025 beoogde Nationaal Akkoord Amateurkunst en de huidige pilots van positieve betekenis zijn.


Landelijke organisaties zoals Kunsten ’92, LKCA, Cultuurconnectie en de Creatieve Coalitie incl. de Kunstenbond zijn belangrijke partners voor de ketentafel om de relevantie van cultuureducatie en amateurkunst en de daarbij behorende fair pay praktijkinstrumenten over het voetlicht te brengen.

 

a

Magazine made for you.