Fair pay ketentafel-voorstellen voor letterenorganisaties: reageer nu!

Ontwerp: Grafisch Geluk

De ketentafel Letterenorganisaties van fairPACCT presenteert bij deze twee fair pay voorstellen en vraagt om een reactie van alle betrokkenen: bij voorkeur vóór woensdag 1 november 2023 en uiterlijk vóór woensdag 15 november. Gebruik hierbij het onderstaande invulformulier. Het betreft een Functiehandboek en een Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze zijn primair bedoeld voor literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen. De terugkoppeling door fairPACCT en de ketentafel op basis van de binnengekomen reacties gebeurt voor 1 december.

Functiehandboek

De ketentafel heeft ervoor gekozen om de primaire arbeidsvoorwaarden te enten op de aanpalende Cao Toneel en Dans inclusief het daarbij behorende Functiehandboek. Dit is gemaakt door bureau AWVN in relatie met het landelijke ORBA-functieindelingsmodel. De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten/NAPK heeft na inzet door de Kunstenbond aan de Ketentafel toestemming gegeven om dit samen met AWVN om te zetten naar een Functiehandboek inclusief inschalingen voor de literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen. De ketentafel heeft aan dit bureau bij de start meteen algemeen bruikbare referentiefuncties gemeld.

Ter consultatie:

AWVN/FairPACCT Ketentafel, Fair pay voorstel 1: ‘Functiehandboek voor producerende letterenorganisaties: literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen. Juli, aangevuld September 2023.’

AWVN Functiehandboek Producerende letterenorganisaties, extra bijlage Analysekader toelichting, sept. 2023

AWVN Functiehandboek Producerende letterenorganisaties, extra bijlage Indexering loongebouw CaoTD, juli 2023

Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden

Ten behoeve van de secundaire arbeidsvoorwaarden is begonnen met het in beeld brengen van de wettelijke bepalingen. Voorts heeft de ketentafel een detailvergelijking gemaakt met de bepalingen in de Cao Toneel en Dans én in de Cao Gemeenten. Op basis daarvan heeft ze een Standaardregeling vervaardigd, die algemene aanbevelingen aan alle organisaties in deze deelsector bevat én overwegingen ter individuele beoordeling per organisatie. 

Ter consultatie:

FairPACCT Ketentafel, Fair pay voorstel 2: ‘Standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden producerende letterenorganisaties: literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen. September 2023.’

Richtlijn starttarieven voor optredende auteurs/artiesten in de maak

De ketentafel is nog aan de slag met een tariefrichtlijn. Er ligt een concept-rapport ‘Richtlijn Starttarieven voor Optredende Auteurs. Verkenning, rekenmodel en checklist voor literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen.’ van de bureaus HTH/PPMC. De ketentafel doet thans nader uitzoekwerk met het oog op detailleringen. Ze hoopt hiermee rond 1 november klaar te zijn: dus de openbare reactiemogelijkheid daarop start pas vanaf die datum. Nader bericht volgt.

Financiële positie betrokken organisaties

Voor de literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen geldt dat één organisatie een BIS-subsidie ontvangst van OCW-zijde en 13 andere meerjarig door het Letterenfonds worden gesubsidieerd. Van rijkswege is een fair pay compensatie in het vooruitzicht gesteld. De betrokken organisaties zijn vaak klein en hebben weinig budgettaire ruimte. Zij ontvangen veelal tevens en soms zelfs louter subsidiegelden van met name gemeenten: om eerlijke beloning daadwerkelijk mogelijk te maken zullen de andere overheden derhalve bereid moeten zijn om ook een extra financiële bijdrage in de meerkosten daarvan te leveren. 

 

___________________________________________________________________________

 

Download hier het invulformulier*:

Invulformulier

 

* Het invulformulier kun je bij voorkeur vóór 1 november en uiterlijk vóór 15 november terugmailen aan fairpacct@platformacct.nl

 

___________________________________________________________________________

 

 

Lees verder over wat vooraf ging:

 

Korte voorgeschiedenis

Na een verkenning brachten de Raad voor Cultuur en de Sociaal-Economische Raad in 2017 het adviesrapport ‘Passie gewaardeerd’ uit. Het verdienvermogen van werkenden in de culturele en creatieve sector blijft achter, zo constateerden zij. De raden riepen op om richtlijnen te ontwikkelen voor redelijke vergoedingen. Op basis hiervan verscheen er in 2017 een Arbeidsmarktagenda met drie speerpunten: structurele sociale dialoog, verdienvermogen versterken, arbeidsvoorwaarden verbeteren. Ook ontstond de Fair Practice Code met drie principes: fair pay, fair share, fair chain. 

Specifiek vooronderzoek

Bij de letteren gaat het om een van de vijf deelsectoren waar de fair pay situatie het meest zorgelijk is en waarvoor specifieke vooronderzoeken ter verbetering zijn gedaan. Bureau HTH deed dat in opdracht van het samenwerkingsverband VLAM21 in februari 2022. Er staan de volgende constateringen in ‘Fair Pay bij Letterenorganisaties. Een onderzoek bij zestien organisaties voor literaire manifestaties en activiteiten’. Het zijn over het algemeen kleine instellingen, een daarvan zit in de BIS en dertien andere ontvangen subsidie van het Letterenfonds e.a. Er is geen sectorspecifieke Cao. Het ‘vaste personeel’ komt qua betaling altijd op de laatste plaats en auteurs/artiesten, die weinig klachten hebben, op de eerste. HTH doet enkele voorstellen voor betere arbeidsvoorwaarden en bepleit een tariefrichtlijn voor optredende auteurs c.s.

Samenstelling ketentafel

VLAM21 heeft aan fairPACCT gevraagd om met behulp van een Ketentafel vanuit het werkveld het vooronderzoek uit te werken. De tafel is begonnen in juli 2022 en bestaat uit 13 deelnemers: een aantal literaire festivals, manifestaties en literatuur-educatieve instellingen, de Kunstenbond en de Auteursbond, maar ook Stichting Lezen en de Schrijverscentrale hebben zich desgevraagd daarbij aangesloten. Sylvia Dornseiffer, eerder o.a. directeur van het Fonds voor de Letteren, is onafhankelijk voorzitter.

Vergelijking met aanpalende sectoren

Op aanraden van de Raad voor Cultuur en de staatssecretaris van OCW heeft de ketentafel allereerst een vergelijking gemaakt met aanpalende sectoren. HTH had daartoe in het vooronderzoek al zes Cao’s in beeld gebracht o.a. die van het Rijk en Gemeenten als oriëntatiepunt voor de subsidiegevers. De ketentafel heeft zich met met name gericht op de Cao Toneel en Dans. Ook kwam de (in 2023 geactualiseerde) Richtlijn Functie- en Loongebouw van de Presentatie-instellingen Beeldende Kunst expliciet aan bod. Voorts zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van de Cao Gemeenten nader bestudeerd.

Meer informatie

Invulformulier (Het invulformulier kun je bij voorkeur vóór 1 november en uiterlijk vóór 15 november terugmailen aan fairpacct@platformacct.nl)

FairPACCT ketentafel Letterenorganisaties (lees verder onder het kopje ‘actueel’ of ‘over de tafel’)

 

 

 

a

Magazine made for you.