Eerste stappen richting een sectoraal convenant voor de culturele en creatieve sector

Foto: Shutterstock

Platform ACCT is opgericht voor het blijvend versterken van de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector en het verbeteren van de (inkomens)positie van werkenden die daarin actief zijn. Dat doen we door middel van de sociale dialoog. Dit is een continu gesprek tussen vertegenwoordigers van sociale partners (werkenden, opdrachtnemers, werkgevers en opdrachtgevers) en andere belangenbehartigers en overheden. Via de sociale dialoog worden afspraken gemaakt tussen partijen over het verbeteren van de (inkomens)positie voor alle werkenden in de culturele en creatieve sector. Ook wordt gewerkt aan het borgen van deze gemaakte afspraken, o.a. via het opstellen van een sectoraal convenant.

Platform ACCT heeft, vanuit een faciliterende (voorbereidende en coördinerende) rol, een begin gemaakt met de door sector gewenste ontwikkeling van een sectoraal convenant. Het bestuur van Platform ACCT heeft hiertoe eind april een stappenplan vastgesteld. De planning is ondertussen aangepast. De overheid ondersteunt dit initiatief en ziet dit als belangrijke stap richting implementatie van fair pay in de sector.

de eerste fase

Vanaf juli 2023 zullen de Federatie Cultuur (FC), de Creatieve Coalitie (CC), de KunstenbondFNV Media & Cultuur en de Federatie Creatieve Industrie (FCI) deelnemen aan de eerste fase van de gesprekken. Deze partijen, die als koepelorganisaties een brede achterban vertegenwoordigen van zowel werkgevers/opdrachtgevers als werknemers/zelfstandigen, zullen samenwerken om de algemene uitgangspunten van het convenant te bespreken en vast te stellen. De uitgangspunten, gebaseerd op de Fair Practice Code, omvatten onderwerpen zoals eerlijke arbeidsvoorwaarden, fair pay, flexibiliteit en zekerheid en het tegengaan van schijnzelfstandigheid. In een later stadium zal er ruimte zijn voor andere partijen en belanghebbenden om aan te sluiten en hun perspectieven en ideeën in te brengen

Kunsten ’92, het Ministerie van OCW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) worden gevraagd om in de tweede fase als toehoorders bij de dan in te plannen gesprekken aanwezig te zijn zodat deze organisaties op de hoogte blijven van de voortgang en waar nodig input kunnen aanleveren.

Platform ACCT zal gedurende het proces regelmatig updates en informatie delen over de voortgang van het sectoraal convenant. Daarnaast verbinden de deelnemende partijen zich om hun achterban te informeren over de voortgang van de gesprekken en de ontwikkelingen rondom het convenant. Hierdoor blijven werkenden, werkverstrekkers en andere belanghebbenden in de culturele en creatieve sector goed op de hoogte en kunnen zij hun inbreng leveren voor een toekomstbestendig convenant.

Dit initiatief markeert een belangrijke stap richting eerlijke en duurzame arbeidsvoorwaarden en zet de sector aan tot verdere samenwerking en dialoog.

 

a

Magazine made for you.